рефераты

Научные и курсовые работыГлавная
Исторические личности
Военная кафедра
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Естествознанию
Журналистика
Зарубежная литература
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Кредитование
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культурология
Логика
Логистика
Маркетинг
Наука и техника Карта сайта


Реферат: Управління містобудування

Реферат: Управління містобудування

Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради Харкова


ПЛАН

1 Структура та принципи діяльності

2 Функції, які виконує Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради та його відділення

3 Місце в політичній  системі територіальної організації органів влади


1 Структура та принципи діяльності

Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради є самостійним виконавчим органом Харківської міської  ради. Управління підконтрольне та підзвітне Харківській міській раді, міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради. Управління є правонаступником відділу будівельної політики, містобудування та архітектури міської ради.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний особовий рахунок у Харківському відділенні Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема,  Генеральним планом міста Новограда-Волинського, Правилами забудови та використання територій м. Новограда-Волинського, нормативними актами  Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, державними будівельними нормами і правилами, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  Статутом територіальної громади міста, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради та Положенням про Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради

Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Метою діяльності Управління є впровадження державної політики в сфері містобудування й архітектури, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста.Рисунок 1. Структура Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради

Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими управліннями, службами, відділами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, постійною комісією міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Координує у межах своєї компетенції діяльність міського архітектурно-планувального комунального підприємства, яке створене при ньому, сприяє у здійсненні контролю за дотриманням ним законодавства у сфері містобудування, якості та комплексності виконання робіт та надання послуг.

Забезпечує  додержання: законодавства у сфері містобудування та архітектури; державних стандартів, норм і правил; правил забудови та благоустрою міста; затвердженої містобудівної докумен­тації, здійснює контроль за їх реалізацією.

Аналізує стан містобудування на території міста, створює і веде містобудівний кадастр,  сприяє забезпеченню затвердження у встановленому порядку містобудівних програм, генеральних планів, іншої містобудівної документації та правил забудови міста, комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду.

Організовує в межах власних повноважень охорону, реставрацію, умови використання пам’яток історії і культури, архітектури і містобудування.

Управління очолює начальник - головний архітектор міста, який  є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається  та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

Начальник Управління – головний архітектор міста:

- керує діяльністю Управління;

- розподіляє обов'язки між начальниками відділів. Заступник начальника Управління, виконує обов'язки начальника Управління на період його відсутності;

- погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників міського архітектурно-планувального комунального підприємства;

- приймає і передає на розгляд уповноваженому органу щоквартально звіт про результати діяльності міського архітектурно-планувального комунального підприємства та щомісяця погоджує перелік об’єктів будівництва, включаючи індивідуальні житлові будинки, на які виготовляє комунальне підприємство проектно-кошторисну документацію;

- затверджує посадові інструкції всіх працівників Управління;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- представляє без доручення Управління у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- подає на затвердження міському голові штатний розпис, кошторис витрат на утримання Управління, присвоєння рангів посадових осіб Управління;

- укладає в межах повноважень Управління договори, контракти, інші угоди, видає довіреності;

- веде особистий прийом громадян;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи Управління призначаються  та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

2 Функції, які виконує Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради та його відділення

Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

Бере участь у впровадженні державної політики, державних програм у сфері містобудування та архітектури, вносить на розгляд міської ради,  її виконавчого комітету пропозиції з цих питань, а також у розробці програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету;

Сприяє в дотриманні законодавства суб’єктами містобудування,  державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.

Координує діяльність суб'єктів містобудування з питань забудови і реконструкції міста.

Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо використання територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує акти, висновки  з цих питань, розглядає звернення суб’єктів містобудування щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,  готує проекти рішень на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти  розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Розглядає звернення суб’єктів містобудування з питань будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і споруд, готує проекти рішень з цих питань на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти  розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Готує пропозиції щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, забезпечує в межах власних повноважень контроль за охороною, реєстрацією і використанням пам'яток архітектури, містобудування.

Бере участь в розробці змін та доповнень до Правил забудови міста Новограда-Волинського та здійснює контроль за її виконанням.

Готує висновки щодо зонального узгодження  об’єктів містобудування.

Приймає участь у роботі державних приймальних, технічних та робочих комісій при прийнятті в експлуатацію об’єктів містобудування.

Перевіряє кошторисну документацію об’єктів містобудування.

Розглядає питання щодо розміщення рекламних конструкцій.

Видає забудовникам архітектурно-планувальні завдання на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та архітектури, які в окремих випадках погоджуються з Головним управлінням будівництва та архітектури обласної державної адміністрації.

Організовує і проводить містобудівні конкурси, ради з питань містобудування.

Повідомляє через засоби масової інформації громадськість про плани розвитку міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

Здійснює контроль вхідної і вихідної кореспонденції та звернень суб’єктів містобудування. Забезпечує, в установленому порядку, своєчасний  розгляд звернень суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції управління.

Утворює і веде архів містобудівної документації, документів, що стосуються діяльності управління та матеріалів містобудівного кадастру.

Координує виконання на території міста проектно-вишукувальних робіт, систематизує, поповнює, оновлює топографо-геодезичні матеріали.

Розглядає інвестиційні містобудівні програми, погоджує містобудівну проектну документацію, готує висновки з цих питань в межах своєї компетенції.

Здійснює контроль за проведенням робіт, пов’язаних з утриманням фасадів і благоустрою прилеглої території будівель.

Надає дозволи на проведення інженерних вишукувань, встановлення малих архітектурних форм.

Здійснює фінансово-господарську діяльність.

Вище вже було зазначено, що до Управління  входять: Відділ капітального будівництва та контролю та Відділ містобудівного планування та кадастру.

Основні завдання та функції Відділу капітального будівництва та контролю:

Бере участь у впровадженні державної політики, державних програм у сфері містобудування та архітектури, вносить на розгляд міської ради,  її виконавчого комітету пропозиції з цих питань, а також у розробці програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету;

Сприяє в дотриманні законодавства суб’єктами містобудування,  державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.

Координує діяльність суб'єктів містобудування з питань забудови і реконструкції міста.

Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо використання територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розглядає звернення суб’єктів містобудування щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,  готує проекти рішень на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти  розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Розглядає звернення суб’єктів містобудування з питань будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і споруд, готує проекти рішень з цих питань на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти  розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Розглядає матеріали проектів рішень Харківської міської ради,  рішень виконавчого комітету Харківської міської ради та формує їх.

Приймає участь у роботі державних приймальних, технічних та робочих комісій при прийнятті в експлуатацію об’єктів містобудування.

Повідомляє через засоби масової інформації громадськість про плани розвитку міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

Розглядає інвестиційні містобудівні програми, здійснює перевірку містобудівної проектної документації для погодження, готує висновки з цих питань в межах своєї компетенції.

Надає  дозволи на проведення інженерних вишукувань, встановлення малих архітектурних форм.

Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

Основні завдання та функції Відділу містобудівного планування та кадастру

Готує акти, висновки з питань щодо використання територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, з підготовкою проектів  рішень з цих питань на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, готує проекти  розпоряджень Харківського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

Готує пропозиції щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, забезпечує в межах власних повноважень контроль за охороною, реєстрацією і використанням пам'яток архітектури, містобудування.

Видає забудовникам архітектурно-планувальні завдання на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та архітектури, які в окремих випадках погоджуються з Головним управлінням будівництва та архітектури обласної державної адміністрації.

Перевіряє кошторисну документацію об’єктів містобудування.

Розглядає питання щодо розміщення рекламних конструкцій.

Організовує і проводить містобудівні конкурси, ради з питань містобудування.

Утворює і веде архів містобудівної документації, документів, що стосуються діяльності управління та матеріалів містобудівного кадастру.

Координує виконання на території міста проектно-вишукувальних робіт, систематизує, поповнює, оновлює топографо-геодезичні матеріали.

Чисельність і структуру працівників  Управління затверджує міська   рада. Кошторис та штатний розпис Управління затверджує міський голова. Структурні підрозділи управління діють відповідно до Положення про Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради. Посадові особи, працівники Управління діють в межах посадових інструкцій, які затверджуються начальником Управління .

3 Місце в політичній  системі територіальної організації органів влади

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

На сьогоднішній день в Україні прийнятий Закон «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 року N 2780-XII.

Відповідно до цього Закону головними напрямами містобудівної діяльності є:

планування, забудова та інше використання територій;

розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій;

визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб;

здійснення архітектурної діяльності;

розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів;

створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів;

захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;

збереження пам'яток культурної спадщини;

розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні;

розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов'язаних з містобудуванням;

контроль за дотриманням містобудівного законодавства;

підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації;

ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законодавством.

Містобудівна діяльність охоплює дослідження, проектування та управління процесами реалізації заходів, що визначають формування і розвиток функціональної та архітектурно-планувальної структури населених місць і районів у відповідності з демографічними, соціальними, економічними вимогами та природно-екологічними умовами; розвиток інженерної та транспортної інфраструктури; збереження і збагачення оточуючого середовища. Засобами вирішення містобудівних завдань є раціональна планувальна організація території та узгоджене взаєморозташування житлових районів, виробничих комплексів, рекреаційних зон, громадських центрів тощо.

Таким чином, містобудування визнається як один з пріоритетних напрямків соціальноорієнтованої діяльності держави та органів місцевого самоврядування, які через систему делегованих повноважень від відповідних органів державної влади на місця виконують специфічний вид діяльності – проектування та будівництво соціальної інфраструктури та житла.

Держава делегує повноваження в сфері містобудування на рівень місцевих органів влади специфічним структурам. Управління містобудування та архітектури міської ради і є таким унікальним структурним підрозділом місцевого самоврядування на якого покладені обов’язки забезпечення громади житлом та іншими елементами соціальної інфраструктури.

В останні роки саме забудова міст стала наріжною проблемою в багатьох регіонах України, оскільки при плануванні та розподілі території міста бід будмайданчики та забудови дуже мало враховуються інтереси та вподобання територіальної громади. Саме тому розроблені регіональні правила забудови, що представляють з себе нормативно-правовий акт, яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення) порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок.

Ще одним дуже важливим елементом містобудівної діяльностідо розробки та реалізації якого повинна приділятися велика увага є Генеральний план населеного пункту — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Таким чином, Управління містобудування та архітектури міської ради є специфічною та дуже важливою функціональною одиницею системи органів місцевого самоврядування, діяльність якого безпосередньо пов’язана із задоволенням потреб громади у соціальній інфраструктурі та реалізації конституційного права людини на життя та безпеку.


© 2011 Рефераты и курсовые работы