рефераты

Научные и курсовые работыГлавная
Исторические личности
Военная кафедра
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Естествознанию
Журналистика
Зарубежная литература
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Кредитование
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культурология
Логика
Логистика
Маркетинг
Наука и техника Карта сайта


Отчет по практике: Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

Отчет по практике: Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

Джерела формування доходів місцевого бюджету

(на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів в Україні

2. Організація і структура фінансового управління м. Дніпропетровська

3. Структура доходів місцевого бюджету м.Дніпропетровська у 2003 -2007 роках

3.1 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2003 -2004 роки

3.2 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2004 - 2005 роки

3.3 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2005 - 2006 роки

3.4 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2006 - 2007 роки

4. Аналіз динаміки структури та обсягів доходів в місцевий бюджет м. Дніпропетровська у 2003 -2007 роках

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально – економічному розвитку території, адже з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.

Об’єктом переддипломної практики була доходна частина місцевого бюджету міста Дніпропетровська за 2004 - 2007 роки.

Предметом переддипломної практики є теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності виконання доходної частини місцевих бюджетів міста Дніпропетровська .

Метою переддипломної практики є підготовка матеріалів для дипломної роботи щодо поліпшенню ефективності зборів до місцевого бюджету м.Дніпропетровська.

Переддипломна практика проведена на базі фінансового управління Дніпропетровької міської Ради з дослідженням даних виконання місцевого бюджету м.Дніпропетровська за 2003 - 2007 роки.


1. Джерела та порядок формування доходів місцевих

бюджетів в Україні

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 27.05.97 р., активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення.

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні, а саме:

- формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

- розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства;

- контроль за фінансово – господарською діяльністю підприємств та організацій, підвідомчих цим органам влади.

Як економічна категорія, місцеві бюджети відображають обумовлену адміністративним поділом і бюджетним устроєм держави сфери економічних відносин суспільства, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні місцевих органів влади і призначених для соціально – економічного розвитку конкретних регіонів країни.

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами і управліннями на відповідній території.

Функціонування місцевих фінансів забезпечується чинною законодавчою базою. До базових нормативних актів слід віднести Конституцію України (1996 р.), Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (1997 р.), Закон України “Про місцеві державні адміністрації (1999 р.), Бюджетний кодекс України (2001 р.), щорічні закони України про державний бюджет України, Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” (1993 р.) та ін.

Згідно статтей 63,64 Бюджетного Кодексу України [1] до доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1) прибутковий податок з громадян у частині, визначеній статтею 65 Кодексу;

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Вищезазначені податки і збори (обов'язкові платежі), складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Згідно статті 65 Бюджетного Кодексу України [1] впроваджені наступні нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів місцевого самоврядування :

1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

2. До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території.

Згідно статті 66 Бюджетного Кодексу України [1] затверджений наступний склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів :

1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

1) 25 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території;

2) 25 відсотків плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

1) 50 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

2) 15 відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

4) плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;

5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Згідно статті 69 Бюджетного Кодексу України [1] - до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;

11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених статтею 17 цього Кодексу;

13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

17) інші надходження, передбачені законом.

В табл.1.1 наведена класифікація доходів місцевих бюджетів згідно бюджетній класифікації України [ ] . Згідно Бюджетному Кодексу України розподіл статей доходів між місцевим та державним бюджетом затверджено у % відношенні.

Таблиця 1.1

Класифікація доходів місцевого бюджету[10]

Код  Назва 
10000000  Податкові надходження 
11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 
11010000  Прибутковий податок з громадян 
11010100  Прибутковий податок з робітників і службовців 
11010200  Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності та інші доходи громадян 
11010300  Прибутковий податок на доходи з працівників галузі сільського господарства 
11010400  Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності 
11010500  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з громадян 
11010600  Прибутковий податок з працівників малих підприємств та членів кооперативів 
11020000  Податок на прибуток підприємств 
11020200  Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 
12020000  Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
12020100  Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) 
12020200  Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) 
12020300  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
12020400  Податок з власників водних транспортних засобів 
13000000  Збори на спеціальне використання природних ресурсів 
13010000  Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 
13010200  Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду 
13020000  Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 
13020200  Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення 
13020400  Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства 
13030000  Платежі за користування надрами 
13030200  Плата за користування надрами місцевого значення 
13030600  Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 
13050000  Плата за землю 
13050100  Земельний податок з юридичних осіб 
13050200  Орендна плата з юридичних осіб 
13050300  Земельний податок з фізичних осіб 
13050400  Реструктурована сума заборгованості плати за землю 
13050500  Орендна плата з фізичних осіб 
13050600 Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти
14060000  Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 
14060100  Податок на промисел 
14061000  Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 
14061100  Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 
14070000  Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 
14070100  Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами 
14070200  Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами 
14070300  Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями 
14070500  Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами 
14070600  Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами 
14070700  Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами 
14070800  Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами 
14070900  Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності 
14071000  Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності 
14071100  Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення торговельної діяльності 
14071200  Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг 
14071300  Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами 
14071400  Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами 
14071500  Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) 
14071600  Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 
14071700  Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами 
14071800  Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами 
16010000  Місцеві податки і збори 
16010100  Податок з реклами 
16010200  Комунальний податок 
16010400  Збір за припаркування автотранспорту 
16010500  Ринковий збір 
16010600  Збір за видачу ордера на квартиру 
16011100  Збір за право використання місцевої символіки 
16011200  Збір за право проведення кіно- і телезйомок 
16011300  Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 
16011500  Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 
16011600  Збір із власників собак 
16011700  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків 
16030000  Податки, не віднесені до інших категорій 
16030100  Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства 
16030200  Інші податки 
16030300  Надходження сум реструктурованої заборгованості із штрафів та сум фінансових санкцій, стягуваних за порушення податкового законодавства 
16050000  Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 
16050100  Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб 
16050200  Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб 
20000000  Неподаткові надходження 
21000000  Доходи від власності та підприємницької діяльності 
21040000  Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 
21050000  Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 
22020000  Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 
22040000  Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації 
22080400 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності
22090000  Державне мито 
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 
22090200  Державне мито, не віднесене до інших категорій 
22090300  Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 
22090400  Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 
22090500  Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита 
23000000  Надходження від штрафів та фінансових санкцій 
23010000  Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
23030000  Адміністративні штрафи та інші санкції 
24030000  Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
24060000  Інші надходження 
24060300  Інші надходження 
24080000  Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 
24081000  Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 
33000000  Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 
33010000  Надходження від продажу землі 
33020000  Надходження від продажу нематеріальних активів 
40000000  Офіційні трансферти 
41000000  Від органів державного управління 
41010000  Кошти, що надходять з інших бюджетів 
41010100  Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів 
41010200  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету 
41010300  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету 
41010400  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів 
41010500  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів 
41010600  Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 
41010700  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів 
41010800  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету 
41010900  Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 
41020000  Дотації 
41020100  Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 
41020300  Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 
41020400  Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету 
41020500  Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ
41020900  Інші дотації 
41030000  Субвенції 
41030200  Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг 
41030300  Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 
41030400  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів ам на виконання інвестиційних проектівС
41030500  Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань 
41030600  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам
41030700  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання
41030800  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внас-лідок репресій або є пенсіонерами, та субсидій населенню на оплату елект-роенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведен-ня, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
41030900  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
41031000  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
41032200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення
50000000  Цільові фонди 
50080000  Збір за забруднення навколишнього природного середовища 
50090000  Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування 
50100000  Інші фонди 
50110000  Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

2. Організація і структура фінансового управління

м. Дніпропетровська

Фінансове управління міської ради (у подальшому Управління) є виконавчим органом міської ради м.Дніпропетровська.

Загальною задачею Управління є складання та забезпечення виконання бюджету міста та міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, фінансове забезпечення заходів економічного та соціального розвитку міста, здійснення в установленому порядку аналізу за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міського бюджету і бюджету міста на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності.

Управління у своїй діяльності керується чинним законодавством, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами головного фінансового управління облдержадміністрації в установленому порядку та положенням

Управління, відповідно до чинного законодавства та на підставі відповідних нормативних актів, є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в територіальному органі Державного казначейства, печатку встановленого зразка, бланки та інші реквізити як виконавчий орган міської ради; апарат управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Структура і штатний розклад Управління затверджується міським головою відповідно до структури виконавчих органів міської ради та у межах загальної чисельності апарату виконавчих органів міської ради, витрат на їх утримання, які затверджуються міською радою в установленому порядку.


3. Структура доходів місцевого бюджету м.Дніпропетровська у 2003 – 2007 роках

3.1 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2003 -2004 роки

Бюджет міста Дніпропетровська - це зведений бюджет, тому що місто Дніпропетровськ - це місто обласного значення, має 8 адміністративних районів (див. табл. 3.1). В цілому по місту виконання дохідної частини міста Дніпропетровська виконано у 2004 році на 97,3 %.

Таблиця 3.1

Доходна частина бюджету м. Дніпропетровська у 2004 році, тис.грн.

Район План Факт Відхилення від плану, тис. грн. Виконання, %
АНД 82724,5 78793,5 -3931,0 95,3
Бабушкінський 78398,2 79343,2 945,0 101,2
Жовтневий 97408,5 98548,5 1140,0 101,2
Індустріальний 79561,9 72527,7 -7034,0 91,2
Кіровський 92173,9 87094,3 -5079,6 94,5
Красногвардійський 84246,2 84739,4 493,0 100,6
Ленінський 97671,8 89716,6 -7955,2 92,1
Самарський 96837,7 97860,4 1022,7 101,6
Міський бюджет 709022,7 688623,6 -20399,1 97,1
Бюджет м.Дніпропетровська 850271,7 827685,8 -22585,9 97,3

За 2004 рік до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 532 946,5 тис.грн. при уточненому плані 523 508,3 тис.грн., або 101,8%.


Таблиця 3.2


Порівняльна структура надходжень в міський бюджет м.Дніпропетроська та виконання планових показників у 2003 -2004 роках


На виконання вимог ст. 68 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та з урахуванням перевиконання розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, з бюджету міста до державного бюджету було перераховано коштів у сумі 15538,5 тис.грн., з яких 13568,5 тис.грн. повернуті до бюджету міста у вигляді дотації.

З урахуванням виконання норм цієї статті бюджет міста по власних доходах не виконано, при уточненому плані 523508,3 тис.грн. фактичне виконання 517408,0 тис.грн. або 98,8%. З урахуванням офіційних трансфертів виконання бюджету міста становить 695689,3 тис.грн. при плані 709328,1 тис.грн., або на 98,1%.


Структура доходної частини бюджету міста Дніпропетровська у розрізі загального та спеціального фондів за аналізуючи роки наведена на рис.2.1.

Рис. 3.1. Структура надходжень до міського бюджету за 2004р., %


Таблиця 3.3

Структура доходів бюджету м. Дніпропетровська за 2004 р., тис.грн.

Доходні джерела План на 2004 рік (уточнений) Виконання за 2004 рік Відхилення від плану на 2004 рік Виконання плану , %
Загальний фонд
Податкові надходження 514874,2 524012,0 9137,8 101,8
1. Податки на збільшення ринкової вартості 330195,8 336283,3 6087,5 101,8
2. Платежі за використання природних ресурсів 100839,0 104055,3 3216,3 103,2
3. Внутрішні податки на товари та послуги 27017,7 27190,2 172,5 100,6
4. Інші податки 56821,7 56483,2 -338,5 99,4
Неподаткові надходження 8634,1 -6604,0 -15238,1 -76,5
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності 150,0 299,0 149,0 199,3
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного та побічного продажу 6739,5 7182,8 443,3 106,6
3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 478,0 347,0 -131,0 72,6
4. Інші неподаткові надходження 1266,6 -14432,8 -15699,4 -1 139,5
Офіційні трансферти 185819,8 178281,3 -7538,5 95,9
Разом загальний фонд 709328,1 695689,3 -13638,8 98,1
Спеціальний фонд 140943,6 131996,5 -8947,1 93,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ 850271,7 827685,8 -22585,9 97,3

За 2004 рік до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 517408,0 тис.грн. при уточненому плані 523508,3 тис.грн., або 98,8%, у тому числі доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у сумі 399670,6 тис.грн. при плані 395386,2 тис.грн. (101,1%) та доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у сумі 117737,4 тис.грн. при плані 128122,1 тис.грн. (91,9%).

У 2004 році надходження власних доходів до бюджету міста по загальному фонду у порівнянні з 2003 роком зменшилися на 11273,7 тис.грн., або 2,1%

По основних дохідних джерелах – податку з доходів фізичних осіб та платі за землю за 2004 рік надійшло 323022,9 тис.грн. та 103382,3 тис.грн., або виконання річного плану становить 101,5% та 103,2% відповідно.

По найбільш вагомому бюджетоутворюючому джерелу – податку з доходів фізичних осіб забезпечено виконання планових показників, але у зв’язку із введенням з 01.01.04 згідно Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” єдиної ставки податку в розмірі 13,0% проти середньої діючої у 2003 році по місту 19,1%, надходження цього податку у порівнянні з 2003 роком скоротилися на 23 281,1 тис. грн., або на 6,7%.

У порівнянні з плановими призначеннями збільшенню надходжень податку з доходів фізичних осіб сприяло підвищення середньомісячної заробітної плати на 1-го працюючого з 554,41 грн. - за січень 2004 року до 783,43 грн. - за грудень 2004 року, або на 41,3%, скорочення заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях з 31377,2 тис.грн. – на 01.01.04 до 12825,1 тис.грн. – на 01.01.05, або на 59,1%.

По платежах плати за землю при плані 100224,0 тис.грн., фактично надійшло 103382,3 тис.грн., або 103,2% та на 10297,9 тис.грн. більше ніж у 2003 році. Ріст надходжень відбувся в основному, за рахунок збільшення надходжень платежів по ВАТ “ДМЗ ім. Петровського”, яке у 2004 році сплатило до бюджету міста 7166,2 тис.грн. поточних платежів (у 2003 році – 4652,5 тис.грн.), а також посилення контролю за надходженням орендної плати за землю з боку комітету комунальної власності міської ради (з 11.12.04 ці функції виконує комітет земельних відносин міської ради).

Перевиконані планові показники по місцевих податках і зборах на 978,7 тис.грн., або на 5,4% при плані 18221,4 тис.грн. фактично надійшло 19200,1 тис.грн., що майже на рівні 2003 року (за 2003 рік надійшло 19314,6 тис.грн.) і це в умовах, коли з 01.01.04 було скасовано готельний збір.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності при затвердженому плані 7133,0 тис.грн., фактично отримано 7977,8 тис.грн., що на 844,8 тис.грн., або 11,8% перевищує планові показники та на 3121,4 тис.грн., або 64,% фактичні надходження за 2003 рік. Збільшення надходжень зазначених платежів відбулося, в основному, по МКВП „Дніпроводоканал”, який за станом на 01.01.04 мав податковий борг по податку на прибуток в сумі 2824,4 тис.грн. і протягом року погасив його в сумі 834,9 тис.грн. На покращення фінансового стану цього підприємства вплинуло підвищення тарифів з 01.04.04 за послуги водопостачання та водовідведення для бюджетних установ і організацій. Додатково отримані доходи склали 8,9 млн.грн.

По державному миту план перевиконано на 372,9 тис.грн. у більшій мірі за рахунок держмита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування, а також за рахунок сплати державного мита за реєстрацію емісії цінних паперів, що надійшли від ВАТ “Нижньодніпровський трубний завод” в сумі 300,0 тис. грн.

Надходження плати за користування надрами у 2004 році склали 671,9 тис.грн. при плані 615,0 тис.грн., перевиконання 56,9 тис.грн. та більше на 513,9 тис.грн. проти надходжень за 2003 рік.

Надходження фіксованого податку на доходи фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю за 2004 рік склали 5282,6 тис.грн., при плані – 4874,3 тис.грн., перевиконано на 408,3 тис.грн. та на 465,7 тис.грн. більше проти надходжень за 2003 рік у зв’язку із збільшенням кількості придбаних платниками патентів за максимальною ставкою, за рахунок чого зросла середня фактична ставка, що склалася у 2004 році (9 міс. 2004 року – 95,67 грн.) проти 74,99 грн. – за 2003 рік.

По платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності при плані 26108,9 тис.грн. фактично отримано 26334,5 тис.грн., що на 225,6 тис.грн. перевищує планові показники та на 7329,7 тис.грн. фактичні надходження за 2003 рік.

Плата від здачі в оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста надходила від 4 суб’єктів підприємницької діяльності, які орендують ці об’єкти. Всього надійшло 467,7 тис.грн. при плані 400,0 тис.грн., на 67,7 тис.грн., або 16,9% перевищує планові показники та на 145,1 тис.грн., або 45,0% фактичні надходження за 2003 рік. Збільшенню надходжень зазначеного дохідного джерела сприяло збільшення орендних ставок у 2004 році починаючи з серпня з 3% до 8% по кінотеатрах і для ТОВ «Готель «Дніпропетровськ» - з 5% до 10%.

Виконані річні плани по податку на промисел на 122,2% (план – 50,8 тис. грн., факт – 62,1 тис.грн.), платі за утримання дітей у школах-інтернатах – на 107,7% (план – 35,0 тис.грн., факт – 37,7 тис.грн.).

Разом з тим, не забезпечено виконання запланованих обсягів доходів по 5 джерелам, а саме: по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – 1360,2 тис. грн., адміністративних штрафах та санкціях – 131,0 тис. грн., платі за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 65,6 тис. грн., інших надходженнях – 15704,6 тис.грн., фіксованому сільськогосподарському податку – 2,9 тис.грн.

Планові показники по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва на 2004 рік виконані на 96,5 % у сумі 37213,8 тис. грн. і більше, ніж отримано за 2003 рік (32780,5 тис. грн.) на 4433,3 тис. грн., або 13,5 %. Не виконання запланованих обсягів у 2004 році пояснюється наявністю податкової заборгованості (за станом на 01.01.05 вона становила 190,5 тис. грн.), а також скорочення кількості платників цього податку – юридичних осіб на 211, по яких платежі значно більші, ніж по фізичних особах, кількість яких збільшилася протягом року - на 526 і не компенсувала втрат податку в цілому.

Планові показники по адміністративних штрафах та інших санкціях не виконані у 2004 році на 131,0 тис.грн. (план – 478,0 тис.грн., факт – 347,0 тис.грн.) у зв’язку з тим, що розмір планових надходжень по адміністративних штрафах, які накладаються відповідними комісіями при міськ(рай)виконкомах, розраховувався з 61,5 грн., як це передбачено Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб”, а фактично сплачувалися - з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 17 грн. з причини не приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність до вищезазначеного Закону України в частині застосування соціальної пільги - 61,5 грн.

По іншим надходженням при плані 1266,6 тис.грн. фактично отримано (-14438,0 тис.грн.), з яких перераховано з бюджету міста до державного бюджету, згідно вимог ст. 68 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” 15 538,5 тис.грн.

Не виконані річні планові призначення по платі за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності - на 65,6 тис.грн. (план – 858,0 тис.грн., факт – 792,4 тис.грн.) з причини того, що не здійснилася запланована кількість реєстраційних дій.

По фіксованому сільськогосподарському податку при плані 9,0 тис.грн., фактично надійшло 6,1 тис.грн., невиконання - 2,9 тис.грн. утворилося по причині зменшення доходів за результатами звітності за 9 міс. 2004 року по ВАТ „Озеленитель” та проведення в зв’язку з цим перерахунку по належних до сплати в бюджет платежах.

При запланованих обсягах надходжень спеціального фонду бюджету міста на 2004 рік у сумі 140943,6 тис.грн. фактично надійшло 131996,5 тис.грн., тобто виконання становить 93,7% до уточненого плану на рік.

У порівнянні з 2003 роком надходження власних доходів спеціального фонду бюджету міста збільшилися на 26130,7 тис.грн., або 43,1% (факт 2004 року – 86766,9 тис.грн., 2003 року – 60636,2 тис.грн.), за рахунок таких джерел: податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 1723,6 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – на 18507,9 тис.грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища – на 867,1 тис.грн., цільовому фонду міської ради – на 6480,0 тис.грн., надходжень від продажу землі – на 1965,5 тис.грн.

По податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів при плані 13150,0 тис.грн. фактично отримано 13262,8 тис.грн., що на 112,8 тис.грн., або на 0,9% перевищує планові показники та на 1723,6 тис.грн., або 14,9% фактичні надходження за 2003 рік. Збільшення надходжень зазначеного дохідного джерела відбулося за рахунок скорочення податкової заборгованості на 427,3 тис.грн. (на 01.01.05 – 401,4 тис.грн., 01.01.04 – 828,7 тис.грн.) та збільшенням надходжень зазначеного податку з громадян (які сплачують його, в основному, один раз в два роки) проти 2003 року на 42,8%.

По збору за забруднення навколишнього природного середовища при плані 1649,3 тис.грн. фактично отримано 1860,3 тис.грн., що на 211,0 тис.грн., або на 12,8% перевищує планові показники та на 867,1 тис.грн., або 87,3% фактичні надходження за 2003 рік за рахунок сплати поточних платежів ВАТ „ДМЗ ім. Петровського” та Придніпровською ТЕС ВАТ „Дніпроенерго” в загальній сумі 854,6 тис.грн., які в 2003 році сплачували ці платежі в значно менших розмірах.

У 2004 році не забезпечено виконання планових показників до бюджету розвитку на 6650,6 тис.грн., з них по відчуженню майна – на 620,2 тис.грн. та 6024,4 тис.грн. – по продажу землі .

Надходження від продажу землі у 2004 році виконані на 40,2%, при плані 10080,0 тис.грн., фактично надійшло до бюджету міста 4055,6 тис.грн., невиконання пояснюється недостатнім попитом на придбання земельних ділянок, а також не отримання погодження Кабінетом Міністрів України на придбання земельної ді-лянки ТОВ „Метро Кеш Енд Кері Україна”.

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності виконані на 82,0%, при плані 3440,8 тис.грн., фактично надійшло до бюджету міста 2820,6 тис.грн. Невиконання пов’язано із перенесенням з організаційних причин продажу деяких об’єктів на слідуючий рік.

Власні надходження бюджетних установ виконані в сумі 54262,0 тис.грн. при уточненому річному плані 56914,9 тис.грн., або на 95,3%.

До цільового фонду бюджету міста надійшло 10442,9 тис. грн. при плані на рік 10438,5 тис.грн. або 100,0 %.

До Державного бюджету за 2004 рік надійшло доходів за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання у сумі 1896676,1 тис. грн., при річному плані 1854611,5 тис. грн., тобто забезпечено виконання на 102,3%.

За станом на 01.01.05 податковий борг до бюджетів усіх рівнів складає 45920,9 тис. грн., у тому числі до бюджету міста 11234,2 тис. грн. проти 110341,0 тис.грн. та 14224,6 тис.грн. відповідно на 01.03.04.

Зменшення податкового боргу до бюджету міста відбулося, в основному, за рахунок переведення обліку податкового боргу по МКВП „Дніпроводоканал” із активного в пасивний у зв’язку з відкриттям справи про банкрутство по цьому платнику (6965,7 тис.грн.) та погашенням боргів окремими боржниками, як: ВАТ „Продмаш” – 352,6 тис.грн., ВАТ „Світлофор” – 90,6 тис.грн. та інші.

Крім вищезазначених, вагомі суми платежів заборгували бюджету міста підприємства - банкрути, окремі з яких вже не один рік знаходяться в процедурі банкрутства, зокрема, ВАТ “ДМЗ ім. Петровського” – 16948,0 тис. грн., МВКП “Дніпроводоканал” – 6428,6 тис. грн., ВАТ “Дніпропрес” – 1008,4 тис. грн. та інші.


3.2 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська

за 2004 - 2005 роки

При позитивних тенденціях в розвитку економіки міста забезпечено виконання розрахункових показників по доходах бюджету міста на 2005 рік, доведених Міністерством фінансів України, однак затверджені місцевими радами із збільшенням проти розрахункових показників Міністерства фінансів України – не вдалося виконати.

Таблиця 3.4

Доходна частина бюджету м. Дніпропетровська у 2005 році, тис.грн.

Район План Факт Відхилення від плану, тис. грн Виконання, %
АНД 133194,8 125673,9 -7520,9 94,4
Бабушкінський 105621,7 103846,9 -1774,8 98,3
Жовтневий 101213,5 98145,7 -3067,8 97,1
Індустріальний 105724,9 98968,3 -6756,6 93,1
Кіровський 113682,8 105736,3 -7946,5 93,0
Красногвардійський 104837,1 99261,7 -5575,4 95,1
Ленінський 103385,7 100663,1 -2722,6 97,4
Самарський 108036,8 103649,2 -4387,6 96,0
Міський бюджет 875697,3 835945,1 -39752,2 95,5
Бюджет м.Дніпропетровська 1053789,0 1015450,8 -38338,2 96,4

Таблиця 3.5


Порівняльна структура надходжень в міський бюджет м.Дніпропетроська та виконання планових показників у 2004 - 2005 роках


У порівнянні з 2005 роком надходження власних доходів спеціального фонду бюджету міста збільшилися на 38752,8 тис.грн., або 44,7% (факт 2005 року – 125519,7 тис.грн., факт 2004 року – 86766,9 тис.грн.), за рахунок таких джерел: податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 5324,7 тис.грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища – на 3211,5 тис.грн., цільового фонду міської ради – на 2434,5 тис.грн., надходжень від продажу землі – на 14291,2 тис.грн., надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 21500,5 тис.грн.

 

Рис. 3.2. Структура надходжень до міського бюджету за 2005р., %

Таблиця 3.6

Структура доходів до міського бюджету за 2005 р., тис.грн.

Доходні джерела План на 2005 рік (уточнений) Виконання за 2005 рік Відхилення від плану на 2005 рік Виконання плану , %
Загальний фонд
Податкові надходження 704583,1 691872,1 -12711,0 98,2
1. Податки на збільшення ринкової вартості 457756,5 442643,8 -15112,7 96,7
2. Платежі за використання природних ресурсів 138673,2 141588,5 2915,3 102,1
3. Внутрішні податки на товари та послуги 39692,4 39906,2 213,8 100,5
4. Інші податки 68461,0 67733,6 -727,4 98,9
Неподаткові надходження 10476,8 10012,5 -464,3 95,6
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності 1280,0 1304,7 24,7 101,9
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного та побічного продажу 7847,6 7988,4 140,8 101,8
3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 399,1 441,2 42,1 110,5
4. Інші неподаткові надходження 950,1 278,2 -671,9 29,3
Офіційні трансферти 154584,8 138840,9 -15743,9 89,8
Разом загальний фонд 869644,7 840725,5 -28919,2 96,7
Спеціальний фонд 184144,3 174725,3 -9419,0 94,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1053789,0 1015450,8 -38338,2 96,4

За 2005 рік до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 701884,6 тис.грн. при уточненому плані 715059,9 тис.грн., не виконання становить 13175,3 тис.грн., або 98,2%. З урахуванням офіційних трансфертів до бюджету міста надійшло 840725,5 млн.грн. виконання планових показників забезпечено на 96,7%.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів отримані у сумі 524212,6 тис.грн. при плані 537712,2 тис.грн. (97,5%), доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів - 177672,0 тис.грн. при плані 177347,7 тис.грн. (100,2%).

У 2005 році надходження власних доходів до бюджету міста по загальному фонду у порівнянні з 2004 роком збільшилися на 184476,6 тис.грн., або 35,7%, в основному, по податку з доходів фізичних осіб та платежах плати за землю відповідно на 103194,7 тис.грн. та 37297,9 тис.грн., або на 31,9% та 36,1%.

У 2005 році фактичні надходження у порівнянні з 2004 роком збільшилися (зменшилися) більше ніж в 1,5 рази, по таким податкам і зборам:

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності збільшилися на 21500,5 тис.грн., або в 8,6 разів (2004 рік – 2820,6 тис.грн., 2005 рік – 24321,1 тис.грн.), в основному за рахунок того, що у 2005 році відбувся продаж на аукціоні незавершеного будівництва готельного комплексу „Парус” на суму 19482,3 тис.грн.;

- надходження від продажу землі збільшилися на 14291,2 тис.грн., або в 4,5 разів (2004 рік – 4055,6 тис.грн., 2005 рік – 18346,8 тис.грн.), в основному, за рахунок продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ „Метро Кеш Кері Україна” на суму 11578,9 тис.грн.;

- збір за використання місцевої символіки збільшився на 0,4 тис.грн., або в 1,7 разів (2004 рік – 0,6 тис.грн., 2005 рік – 1,0 тис.грн.) за рахунок збільшення обсягів виробленого ЗАТ „Телевізійна служба м. Дніпропетровська” комерційного інформаційного продукту з використанням символіки міста;

- збір із власників собак зменшився на 0,1 тис.грн. (2004 рік – 0,2 тис.грн., 2005 рік – 0,1 млн.грн.) за рахунок недостатньої свідомості платників збору (громадян-власників собак), на яких покладено відповідальність за повнотою, правильністю та своєчасністю надходження зазначеного збору;

- надходження коштів, що отримуються бюджетними установами від господарської, або виробничої діяльності зменшилися на 947,8 тис.грн., або на 85,7% (2004 рік – 1105,7 тис.грн., 2005 рік – 157,9 тис.грн.) за рахунок того, що відділ освіти Кіровського району у місті у 2004 році по зазначеному коду відобразив надходження від платних послуг у сумі 987,9 тис.грн., а в 2005 році – по к. 25010100 „Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з функціональними повноваженнями”;

- надходження коштів, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів збільшилися на 2713,9 тис.грн., або в 1,7 разів (2004 рік – 3882,7 тис.грн., 2005 рік – 6596,7 тис.грн.) з причини збільшення спонсорських надходжень.

У 2005 році найбільша сума невиконання загального фонду бюджету міста допущена по податку з доходів фізичних осіб - 12539,4 тис.грн. (план – 438757,0 тис.грн., факт – 426217,6 тис.грню), планові призначення якого на 2005 рік визначалися виходячи із росту середньої заробітної плати по місту на 37,4%, як передбачалося в цілому по Україні, фактично в цілому по місту вона збільшилася на 35,6%. (при фактичній середній заробітній платі за 2004 рік в цілому по місту 655,11 грн., прогнозними розрахунками передбачалася - 900,12 грн., фактично за оперативними статистичними даними за 2005 рік вона становить 888,64 грн.).

Не вдалося скоротити заборгованість по заробітній платі госпрозрахункових підприємств і організацій міста, яка за станом на 01.01.06 складає 19506,1 тис.грн. і у порівнянні з 01.01.05 вона скоротилася на 2172,5 тис.грн. (уточнена 01.01.05 – 21678,6 тис.грн.).

У порівнянні з 2004 роком надходження цього податку збільшилися на 103194,7 тис.грн., або 31,9%.

Протягом 2005 року недостатніми темпами скорочувався податковий борг підприємств житлово-комунального господарства, фінансовий стан яких незадовільний через невідповідність собівартості послуг, що надаються, встановленому тарифу. Заборгованість по житлових організаціях міста протягом 2005 року збільшилася на 539,9 тис.грн. (01.01.05 – 1643,2 тис.грн., 01.01.06 – 2183,1 тис.грн.).

Крім того, по МКВП „Дніпроводоканал” податкова заборгованість протягом 2005 року скоротилася тільки на суму 1238,3 тис.грн. (01.01.05 - 1989,5 тис.грн., 01.01.06 – 751,2 тис.грн.), при запланованій 1989,5 тис.грн.

Із зазначених причин, планові призначення по податку на прибуток підприємств комунальної власності не виконані на суму 2445,8 тис.грн., або на 17,3%.

У порівнянні з 2004 роком надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності збільшилися на 3706,4 тис.грн., або 46,5%.

Не надійшло до запланованої суми фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 127,5 тис.грн., або 2,6%, за рахунок того, що фактичне скорочення кількості платників цього податку за станом на 01.01.06 становить 10,5% проти врахованих у планових розрахунках 4,1 % (01.01.05 – 7182; 01.01.06 – 6427 ). У порівнянні з 2004 роком надходження цього податку зменшилися на 540,6 тис.грн., або 10,2%.

По єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва не виконання планових призначень у сумі 1032,3 тис.грн. відбулося через не досягнення запланованого росту кількості платників. При запланованому зростанні кількості платників фізичних осіб на 22,4%, фактично ріст становить 10,7% (01.01.05 – 17730 осіб, 01.01.06 – 19621 осіб).

У порівнянні з 2004 роком надходження зазначеного дохідного джерела зросли на 10527,6 тис.грн., або 28,3% за рахунок того, що у І кварталі 2005 року до місцевих бюджетів зараховувалося 100% зазначеного податку, згідно з Законом України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”, замість 43 % протягом усього 2004 року.

Планові призначення по державному миту на 2005 року виконані в сумі 5211,1 тис.грн., або 98,9%, не виконання пов’язано з проблемами, що виникали у зв’язку із введенням в дію з 01.01.05 ст. 11,13,14 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” в частині оподаткування операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, що знизило активність населення з купівлі – продажу нерухомості. З цієї ж причини зменшилися надходження державного мита у 2005 році у порівнянні з 2004 роком на 1466,3 тис.грн., або 22,0%.

У 2005 році не виконанні планові призначення по іншим надходженням на 673,8 тис.грн., або 70,9 % (план - 949,9 тис.грн., факт - 276,1 тис.грн.). У порівнянні з 2004 роком вони збільшилися на 14714,1 тис.грн. за рахунок того, що у 2004 році по зазначеному коду платежів відображалися суми коштів, що були перераховані до Державного бюджету України у відповідності зі ст. 68 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

Перевиконання запланованих сум надходжень по платежах плати за землю на 2909,1 тис.грн., або 2,1% (план – 137771,1 тис.грн., факт – 140680,2 тис.грн.) та збільшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 37297,9 тис.грн., або 36,1%, відбулося за рахунок сплати у поточному році до бюджету міста боргу минулих років у сумі 15511,5 тис.грн. ВАТ „ДМЗ ім. Петровського” та сплати поточних платежів ДП ВО „Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова” у сумі 16246,6 тис.грн., яке у 2004 році мало пільгу по сплаті цього податку.

Місцевих податків і зборів у 2005 році отримано в сумі 19915,4 тис.грн. при плані 19645,6 тис.грн., що на 269,8 тис.грн., або 1,4% перевищує планові показники та на 715,3 тис.грн., або 3,7% більше проти 2004 року.

Збільшення надходжень проти запланованих забезпечено ростом надходжень таких податків і зборів:

- податку з реклами – на 55,5 тис.грн. через збільшення об’єктів оподаткування;

- комунального податку – на 719,0 тис.грн., в основному, за рахунок погашення заборгованості минулих років ВАТ “ДМЗ ім. Петровського” у сумі 519,2 тис.грн. та збільшення чисельності працюючих на підприємствах і організаціях міста (середньооблікова чисельність працюючих у 2004 році – 364,1 тис.чол., у 2005 році – 371,9 тис.чол.);

- збору за використання місцевої символіки - на 0,4 тис.грн. через збільшення обсягів виробленого Дніпропетровським телебаченням комерційного інформаційного продукту з використанням символіки міста;

- збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі – на 12,4 тис. грн. за рахунок збільшення кількості наданих дозволів (2004 рік – 940 од., 2005 рік – 1025 од.).

Не отримано до запланованих сум ринкового збору – 409,6 тис.грн. і збору за припаркування автотранспорту – 107,8 тис.грн.

Не виконання запланованих сум та зменшення надходжень по:

- ринковому збору відбулося за рахунок зменшення його надходжень від КП “Центральний ринок” на 576,0 тис.грн. (2004 рік – 5029,7 тис.грн., 2005 рік – 4453,7 тис.грн.). В теперішній час проводиться комплексна перевірка зазначеного ринку по виявленню причин зниження надходжень ринкового збору;

- збору за паркування автотранспорту – за рахунок зменшення надходжень від МКП “Міськавтопарк” на 100,2 тис.грн., в тому числі від продажу абонементів – на 355,6 тис. грн. (2004 рік – 653,4 тис. грн., 2005 рік – 297,8 тис.грн.) у зв’язку з тим, що починаючи з ІІ кварталу 2005 року придбання цих абонементів не є обов’язковим для суб’єктів господарювання, які виявили бажання здійснювати пасажирські перевезення.

По платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності при плані 38707,3 тис.грн. фактично отримано 38883,7 тис.грн., що на 176,4 тис.грн. перевищує планові показники та на 12549,2 тис.грн. фактичні надходження за 2004 рік. На перевиконання зазначеного дохідного джерела вплинуло збільшення вартості торгових патентів на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу в 1,5 рази, згідно з Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”, при цьому кількість придбаних торгових патентів в цілому по місту зменшилася на 25 шт. (01.01.06 - 1889, 01.01.05 – 1914).

Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, надійшло у сумі 2736,4 тис.грн., при плані 2540,0 тис.грн., або на 196,4 тис.грн. більше планових призначень 2005 року та на 2268,7 тис.грн. більше фактичних надходжень 2004 року, за рахунок того, що у 2005 році до зазначеного дохідного джерела крім плати за оренду цілісних майнових комплексів чотирьох об'єктів: ТОВ „Готель „Дніпропетровськ”, ДКП КДЦ „Салют”, МДК КПП „Сінема” і МКП кінотеатр „Січ” зараховувалися надходження 30,0% від суми отриманої орендної плати за здачу в оренду майна, що перебуває на балансовому обліку підприємств комунальної власності територіальної громади міста, у відповідності із рішенням міської ради від 08.12.04 № 47/22 „Про зміни та доповнення до Порядку передачі в оренду нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста”.

Планові показники по адміністративних штрафах та інших санкціях виконані у сумі 441,4 тис.грн при плані 399,1 тис.грн., або більше на 42,1 тис.грн. та на 94,2 тис.грн. проти фактичних надходжень за 2004 рік за рахунок активізації роботи адміністративних комісій при міськ(рай)виконкомах.

Річні планові призначення по платі за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності перевиконані на 40,6 тис.грн. (план – 935,0 тис.грн., факт – 975,6 тис.грн.) за рахунок збільшення кількості реєстраційних дій.

Плати за користування надрами місцевого значення надійшло у сумі 907,7 тис.грн. при плані 901,7 тис.грн., або на 6,0 тис.грн. більше планових призначень 2005 року та на 235,87 тис.грн. більше фактичних надходжень 2004 року за рахунок зростання потреби у видобутку щебеню для будівництва та одноразового надходження цієї плати від підприємства „Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів” в сумі 166,7 тис.грн.

Виконані річні плани по збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення на 150,0% (план-0,4 тис.грн., факт – 0,6 тис.грн.), платі за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – на 120,0% (план - 5,0 тис.грн., факт – 6,0 тис.грн.), фіксованому сільськогосподарському податку – на 126,4% (план – 5,3 тис.грн., факт – 6,7 тис.грн.), платі за утримання дітей у школах-інтернатах – на 110,5% (план – 37,0 тис.грн., факт – 40,9 тис.грн.).

При запланованих обсягах надходжень спеціального фонду бюджету міста на 2005 рік у сумі 184140,4 тис.грн. фактично надійшло 174725,2 тис.грн., тобто виконання становить 94,9% до уточненого плану на рік.

У порівнянні з 2005 роком надходження власних доходів спеціального фонду бюджету міста збільшилися на 38752,8 тис.грн., або 44,7% (факт 2005 року – 125519,7 тис.грн., факт 2004 року – 86766,9 тис.грн.), за рахунок таких джерел: податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 5324,7 тис.грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища – на 3211,5 тис.грн., цільового фонду міської ради – на 2434,5 тис.грн., надходжень від продажу землі – на 14291,2 тис.грн., надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 21500,5 тис.грн.

По податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів при плані 18645,6 тис.грн. фактично отримано 18587,5 тис.грн., або 99,7%, не виконання за рахунок не скорочення податкового боргу у сумі 334,4 тис.грн. (Автогосподарство УМВС України у Дніпропетровській області – 203,6 тис.грн.). У порівнянні з 2004 роком надходження збільшилися на 5324,7 тис.грн., або на 40,1%, в основному, за рахунок збільшення ставок цього податку, згідно з Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”.

По збору за забруднення навколишнього природного середовища при плані 4224,6 тис.грн. фактично отримано 5071,8 тис.грн., що на 272,6 тис.грн., або на 20,1% перевищує планові показники та на 3211,5 тис.грн., або в 2,7 разів більше фактичних надходжень за 2004 рік, в основному, за рахунок сплати податкового боргу минулих років ВАТ „ДМЗ ім. Петровського” в сумі 433,6 тис.грн. (залишок податкового боргу на 01.01.06 – 417,4 тис.грн.) та Придніпровською ТЕС ВАТ „Дніпроенерго” - 841,8 тис.грн. (на 01.01.06 – 4976,9 тис.грн.).

У 2005 році забезпечено виконання планових показників до бюджету розвитку в сумі 50082,3 тис.грн. при плані 46536,4 тис.грн., або виконання становить 107,6%.

До бюджету розвитку у 2005 році зараховувалися дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у комунальній власності - 9,1 тис.грн., надходження від продажу землі – 18346,8 тис.грн., надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 24321,1 тис.грн. та кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 7405,3 тис.грн.

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності отримано у сумі 24321,1 тис.грн., або 100,1% до плану, у порівнянні з 2004 роком вони збільшилися на 21500,5 тис.грн., або в 8,6 разів (2004 рік – 2820,6 тис.грн.), в основному за рахунок того, що у 2005 році відбувся продаж на аукціоні незавершеного будівництва готельного комплексу „Парус” на суму 19482,3 тис.грн.

Надходжень від продажу землі отримано у сумі 18346,8 тис.грн., або 131,7% до плану, у порівнянні з 2004 роком вони збільшилися на 14291,2 тис.грн., або в 4,5 разів (2004 рік – 4055,6 тис.грн., 2005 рік – 18346,8 тис.грн.), в основному, за рахунок продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ „Метро Кеш Кері Україна” на суму 11578,9 тис.грн.

До бюджету міста отримано дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у комунальній власності у сумі 9,1 тис.грн. від ЗАТ „Екоцентр” – 1,7 тис.грн., ТОВ „Спортленд” – 7,4 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ виконані в сумі 46236,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 47561,2 тис.грн., або 97,2%.

До цільового фонду бюджету міста при плані на рік 23000,0 тис.грн. надійшло коштів у сумі 12877,4 тис.грн, або 56,0 % до річного плану, з них надходжень від залучених на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій міста – 11366,7 тис.грн.; плати за резервування земельних ділянок – 819,9 тис.грн., коштів, що залучаються управлінням транспорту міської ради на договірних засадах, – 102,6 тис.грн., інших надходжень – 588,2 тис.грн.

Планові показники доходів загального фонду Державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам по місту виконані у сумі 3351287,6 тис.грн., при плані 3372975,1 тис.грн., або 99,4%.

Не виконання планових призначень Державного бюджету відбулося, в основному, за рахунок податків і зборів, контроль за стягненням яких покладено на Дніпропетровську регіональну митницю – 69979,6 тис.грн. Тільки планові призначення по вивізному миту не виконані на 104377,3 тис.грн. (план – 133381,0 тис.грн., факт – 29003,7 тис.грн.).

За станом на 01.01.06 податковий борг до бюджетів усіх рівнів складає 85359,6 тис.грн., в тому числі до бюджету міста 9412,0 тис.грн. і у порівнянні з початком року збільшився до бюджетів усіх рівнів на 39438,7 тис.грн., а до бюджету міста скоротився на 1822,2 тис.грн. (на 01.01.05 борг до бюджетів усіх рівнів - 45920,9 тис.грн., в т. ч. до бюджету міста - 11234,2 тис.грн.).

За станом на 01.01.06 податковий борг до бюджетів усіх рівнів підприємств комунальної власності територіальної громади міста складає 6600,4 тис. грн., у тому числі до бюджету міста – 2419,6 тис.грн. і у порівнянні з початком року збільшився до бюджетів усіх рівнів на 3711,8 тис.грн. (в основному, за рахунок передачі з обласної комунальної власності ДП ОКП «Дніпротеплоенерго» із заборгованістю за станом на 01.01.06 2253,7 тис. грн.), у тому числі до бюджету міста – на 219,0 тис.грн.

При загальному зменшенні податкового боргу до бюджету міста допущено його ріст по податку з доходів фізичних осіб на суму 2206,8 тис.грн. (01.01.05 – 450,2 тис.грн., 01.01.06 – 2657,0 тис.грн.) за рахунок донарахувань за актами перевірок державних податкових інспекцій міста (Дніпропетровської філії товарної біржі “Еверест” – 1509,2 тис.грн., АКБ “Прем’єрбанк” – 168,4 тис.грн., ПП Гайдай – 207,5 тис.грн., ПП Єпов – 86,0 тис.грн.).

Протягом 2005 року КВП „Дніпропетровський комбайновий завод” сплачено у рахунок погашення податкового боргу за 2005 рік платежів плати за землю в сумі 2034,0 тис.грн., з яких 900,0 тис.грн. за рахунок реалізації майна.

Кількість підприємств і організацій, які порушують діюче законодавство про оплату праці в Україні та платять її у розмірі менше мінімальної, за результатами звітності за ІV квартал 2005 року (за даними Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області) у місті зменшилася на 67,9 % і становить 1573 проти 4893 - за станом на 01.01.05. Середня заробітна плата по зазначених підприємствах дещо збільшилась і становить на 01.01.06 238,94 грн. проти 142,16 грн. за станом на 01.01.05.

3.3 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська

за 2005 - 2006 роки

За 2006 рік до бюджету міста надійшло доходів у сумі 1351588,0 тис.грн. при уточненому плані 1396941,8 тис.грн., або 96,8%, не виконання становить 45353,8 тис.грн. До загального фонду бюджету міста за 2006 рік надійшло доходів з урахуванням офіційних трансфертів у сумі 1057946,8 тис.грн. виконання планових показників забезпечено на 97,1%, до спеціального фонду – 293641,2 тис.грн. та 95,5 % відповідно.

Таблиця 3.7

Доходна частина бюджету м. Дніпропетровська у 2006 році, тис.грн.

Район План Факт Відхилення від плану, тис. грн Виконання, %
АНД 133194,8 128485,1 -4709,7 96,5
Бабушкінський 145649,2 138596,9 -7052,3 95,2
Жовтневий 135856,9 130381,7 -5475,2 96,1
Індустріальний 135895,3 129852,5 -6042,8 95,6
Кіровський 148237,8 141857,4 -6380,4 96,1
Красногвардійський 130756,8 127756,8 -3000,0 97,7
Ленінський 136264,2 131078,4 -5185,8 96,2
Самарський 143077,9 137676,1 -5401,8 96,2
Міський бюджет 1108932,9 1065684,9 -43 248,0 96,1
Бюджет м.Дніпропетровська 1396941,8 1351588,0 - 45 353,8 96,8

У порівнянні з 2005 роком надходження власних доходів спеціального фонду бюджету міста збільшилися на 118915,9 тис.грн., або 68,1% (факт 2005 року – 174725,3 тис.грн., факт 2006 року – 293641,2 тис.грн.), за рахунок таких джерел: податку з власників транспорту 8668,3 тис.грн., цільового фонду міської ради – на 7296,2 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – на 7878,2 тис.грн., офіційних трансфертів – на 111863,3 тис.грн. тощо.


Таблиця 3.8

Порівняльна структура надходжень в міський бюджет м.Дніпропетроська та виконання планових показників у 2005 - 2006 рокахТаблиця 3.9

Надходження до міського бюджету за 2006 р., тис.грн..

Доходні джерела План на 2006 рік (уточнений) Виконання за 2006 рік Відхилення від плану на 2006 рік Виконання плану , %
Загальний фонд
Податкові надходження 883543,0 856882,5 -26660,5 97,0
1. Податки на збільшення ринкової вартості 635516,2 614665,2 -20851,0 96,7
2. Платежі за використання природних ресурсів 139182,8 137491,3 -1691,5 98,8
3. Внутрішні податки на товари та послуги 44767,7 40208,1 -4559,6 89,8
4. Інші податки 64076,3 64517,9 441,6 100,7
Неподаткові надходження 13335,5 13322,0 -13,5 99,9
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності 3223,1 3360,8 137,7 104,3
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного та побічного продажу 8209,1 8658,6 108,4 105,5
3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 442,5 505,1 62,6 114,1
4. Інші неподаткові надходження 1460,8 797,5 -663,3 54,6
Офіційні трансферти 192576,1 187742,3 -4833,8 97,5
Разом загальний фонд 1089454,6 1057946,8 -31507,8 97,1
Спеціальний фонд 307487,2 293641,2 -13846,0 95,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ 1396941,8 1351588,0 -45353,8 96,8


Рис. 3.3. Структура надходжень до міського бюджету за 2006р., %

За 2006 рік до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 870204,5 тис.грн. при уточненому плані 896878,5 тис.грн., або 97,0%, не виконання становить 26674,0 тис.грн.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів отримані у сумі 691503,1 тис.грн. при плані 712577,7 тис.грн. (97,0%), доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів - 178701,4 тис.грн. при плані 184300,8 тис.грн. (97,0%).

У 2006 році надходження власних доходів до бюджету міста по загальному фонду у порівнянні з 2005 роком збільшилися на 168319,9 тис.грн., або 24,0%, в основному, по податку з доходів фізичних осіб та податку на прибуток підприємств комунальної власності відповідно на 169266,2 тис.грн. та 3322,5 тис.грн., або на 39,7% та 28,4%.

У 2006 році фактичні надходження у порівнянні з 2005 роком збільшилися (зменшилися) більше ніж в 1,5 рази, по таким податкам і зборам:

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності зменшилися на 16266,0 тис.грн., або в 3,0 рази (2005 рік – 24321,1 тис.грн., 2006 рік – 8095,1 тис.грн.), в основному за рахунок того, що у 2005 році відбувся продаж на аукціоні незавершеного будівництва готельного комплексу „Парус” на суму 19482,3 тис.грн.;

- надходження від продажу землі зменшилися на 16039,2 тис.грн., або майже в 8 разів (2005 рік – 18346,8 тис.грн., 2006 рік – 2307,6 тис.грн.), в основному, за рахунок продажу в 2005 році земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ „Метро Кеш Кері Україна” на суму 11578,9 тис.грн. та відхиленням депутатським корпусом міської ради пропозицій стосовно продажу, запропонованих виконкомом міської ради земельних ділянок;

- плата за спеціальне використання лісових ресурсів збільшилася на 2,6 тис.грн.,або майже в 5,3 разі (2005 рік – 0,6 тис.грн., 2006 рік – 3,2 тис.грн.) за рахунок збільшення вирубки ліса та його реалізації;

- плата за державну реєстрацію, крім плати за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльністі збільшилася на 20,1 тис.грн., або в 4,3 разів через збільшення кількості реєстраційних дій (2005 рік – 6,0 тис.грн., 2006 рік – 26,1 тис.грн.);

- податки, не віднесені до інших категорій зменшилися на 60,7 тис.грн., або 86,6% (2005 рік – 70,1 тис.грн., 2006 рік – 9,4 тис.грн.) за рахунок того, що у 2006 році, згідно Наказу Державної податкової адміністрації України від 18.07.05 № 276, на зазначений код не зараховуються переплати по податках і зборах;

- фіксований сільськогосподарський податок зменшився на 4,1 тис.грн., або 61,2% (2005 рік – 6,7 тис.грн., 2006 рік – 2,6 тис.грн.) через повернення в 2006 році переплати по зазначеному податку ВАТ «Озеленітель» в сумі 1,9 тис.грн. та сплатою у 2005 році штрафних санкцій у сумі 0,7 тис.грн. (ТОВ «Украгрохім» - 0,5 тис.грн., ТОВ «Абсолют» - 0,2 тис.грн.), які не сплачувалися у 2006 році;

- частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету збільшилася на 1649,7 тис.грн., або у 2,3 рази (2005 рік – 1305,3 тис.грн., 2006 рік – 2955,0 тис.грн.) за рахунок збільшення прибутку по статистичній звітності від якої здійснюється відрахування зазначених платежів;

- надходження коштів з рахунків виборчих фондів (2006 рік -1,9 тис.грн., у 2005 році – не надходили) – повернуті кошти, які виділялися з міського бюджету на виборчий процес і не використані;

- відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів (2006 рік – 8,1 тис.грн., у 2005 році – кошти не надходили);

- інші надходження (к. 21080500) на 406,4 тис.грн. (2005 рік – (-,6 тис.грн.), 2006 рік – 405,8 тис.грн.) за рахунок того, що згідно додатку 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» у 2006 році на зазначений код зараховувалися кошти, донараховані за актами перевірок контрольно-ревізійними органами;

- плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності збільшилася на 1367,5 тис.грн., або 50,0% (2005 рік – 2736,4 тис.грн., 2006 рік – 4103,9 тис.грн.) через збільшення нежитлових приміщень комунальної власності, які здаються в оренду та активізації роботи по стягненню зазначеної плати з орендарів;

- інші надходження (к. 24060300) збільшилися на 490,8 тис.грн., або в 2,8 рази (2005 рік – 276,1 тис.грн., 2006 рік – 766,9 тис.грн.) за рахунок того, що у 2006 році надійшла компенсація витрат управління капітального будівництва міської ради по незавершеному будівництву житлового будинку по Донецькому шосе у сумі 699,3 тис.грн.;

- збір за використання місцевої символіки збільшився на 6,4 тис.грн., або в 7,4 разів (2005 рік –1,0 тис.грн., 2006 рік – 7,4 тис.грн.) за рахунок появи нового платника ТОВ «Авіа», який сплатив до бюджету міста зазначеного збору у сумі 5,0 тис.грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва збільшилися на 193,9 тис.грн., або в 8,7 разів (2005 рік – 25,3 тис.грн., 2006 рік – 219,2 тис.грн.) за рахунок збільшення суб’єктів господарювання, які виявили бажання та взяли в оренду в 2006 році землі сільськогосподарського та лісогосподарського призначення (ТОВ «Родос» - 44,3 тис.грн., ТОВ «Галлак-Центр» - 174,9 тис.грн.);

- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища збільшилися на 43,5 тис.грн., або в 2 рази (2005 рік – 44,5 тис.грн., 2006 рік – 88,0 тис.грн.) за рахунок посилення роботи відповідних органів, що здійснюють контроль за додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади збільшилися на 7296,2 тис.грн., або 1,6 рази (2005 рік – 12877,4 тис.грн., 2006 рік – 20173,6 тис.грн.) за рахунок того, що у 2006 року до цільового фонду надійшли вперше кошти від продажу права на оренду земельних ділянок у сумі 10559,5 тис.грн.;

- дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що у комунальній власності територіальної громади міста збільшилися на 12,3 тис.грн., або в 2,3 разів (2005 рік – 9,1 тис.грн., 2006 рік – 21,4 тис.грн.) за рахунок збільшення прибутку зазначених товариств і надійшли вони від слідуючих підприємств : ЗАТ „Регіональний центр екологічної безпеки виробництв” – 1,9 тис.грн. (за 2005 рік – 1,7 тис.грн.), ТОВ „Спортленд” – 9,4 тис.грн.(2005 рік – 7,4 тис.грн.), АТЗТ «Телевізійна служба Дніпропетровськ» - 10,1 тис.грн. (не сплачували);

- із загальної суми власних надходжень бюджетних установ надходження коштів, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна збільшилися на 177,8 тис.грн., або в 2,0 рази (2006 рік – 360,8 тис.грн., 2005 рік – 183,0 тис.грн.) за рахунок збільшення реалізації металобрухту та макулатури.

Незважаючи на прийняті заходи щодо своєчасної та у повному обсязі сплати платежів до бюджету міста, із 24 дохідних джерел не забезпечено виконання по 7 на загальну суму 29257,2 тис.грн., у тому числі по податку з доходів фізичних осіб – на 18152.0 тис.грн., платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – на 4757,9 тис.грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – на 2809,0 тис.грн., місцевих податках і зборах – на 995,1 тис.грн., платі за землю – на 1860,5 тис.грн., інших – на 682,2 тис.грн.

У 2006 році найбільша сума невиконання загального фонду бюджету міста допущена по податку з доходів фізичних осіб – 18152,0 тис.грн. (план – 613635,8 тис.грн., факт – 595483,8 тис.грн.), через те, що при затвердженні бюджету міста на 2006 рік було враховано більший відсоток зростання надходжень зазначеного дохідного джерела (44,0%), ніж фактично склався – 39,7%. У порівнянні з 2005 роком надходження цього податку збільшилися на 169266,2 тис.грн., або 39,7% за рахунок збільшення середньої заробітної плати у 2006 році у порівнянні з 2005 роком на 26,59% (2006 рік – 1124,03 грн., 2005 рік – 888,64 грн.); скорочення заборгованості із заробітної плати госпрозрахункових підприємств і організацій міста на 35,2% (01.01.07 – 12638,2 тис.грн., 01.01.06 – 19506,1 тис.грн.) тощо.

Виконкомами міської та районних у місті рад спільно з державними податковими інспекціями міста проводилася протягом року організаційна робота із суб’єктами господарювання, які виплачують заробітну плату менше законодавчо встановленої мінімальної. Кількість таких підприємств у ІІІ кварталі 2006 року у порівнянні з ІІ кварталом 2006 року скоротилася на 145, або на 25,8%, у порівнянні з І кварталом 2006 року на 352, або 45,8% (01.04.06 – 768, 01.07.06 – 561, 01.10.06 – 416).

Як результат, проведеної роботи, заробітна плата працівників підприємств, керівники яких були запрошені на засідання комісії, підвищилась більш ніж на 12 %, це: ТОВ «Лотос» з кількістю працюючих 108 збільшило заробітну плату з 1000,0 грн. до 2624,0 грн., ТОВ «Отіс Тарда» з кількістю працюючих 99 збільшили заробітну плату відповідно з 826,0 грн. до 1519,0 грн. тощо.

В результаті упорядкування діяльності нічних парковок, у відповідності із рішенням міської ради від 30.08.06 №48/3, додаткові надходження склали 300,0 тис.грн. (збір по нічних парковках з одного машиномісця збільшився з 7,65 грн. до 20,4 грн. на місяць з 01.09.06).

По платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності не виконання планових призначень становить 4757,9 тис.грн. або на 89,1% (при плані 43835,2 тис.грн., надходження склали 39077,3 тис.грн.) із-за меншого відсотка зростання кількості платників зазначеного дохідного джерела, чим було враховано при формуванні показників бюджету на 2006 рік. Крім того, здали торгові патенти на здійснення операцій: з надання послуг у сфері грального бізнесу - Дніпропетровська філія ТОВ «Майко» - 280 шт. (сума річних втрат – 2410,8 тис.грн.), Дніпропетровська філія ПП «Каррера-України» - 88 шт. (369,6 тис.грн.), ТОВ «Принц» - 34 шт. (71,4 тис.грн.) та інші; з торгівлі готівковими валютними цінностями – ВАТ «Міжнародний комерційний банк» - 8 шт. (92,2 тис.грн.), ТОВ КБ «Земельний капітал» - 6 шт. (69,1 тис.грн.), Дніпропетровський філіал АБ «Брокбізнесбанк» -2 шт. (23,0 тис.грн.). У порівнянні з 2005 роком надходження цієї плати збільшилися на 193,6 тис.грн., або 0,5%.

Не виконання плану по платежах плати за землю становить 1860,5 тис.грн. (при плані 138250,2 тис.грн., надходження склали 136389,7 тис.грн.) за рахунок не введення у 2006 році уточненої грошової оцінки землі, не погашення податкового боргу ВАТ «Дніпропетровській м’ясокомбінат» у сумі 2070,0 тис.грн. (що було враховано при затвердженні зазначеного дохідного джерела в бюджеті міста на 2006 рік) та збільшення боргу ДП «Науково - дослідний трубний інститут ім. Я.Ю.Осади» - на 688,5 тис.грн. У порівнянні з 2005 роком надходження цього податку зменшилися на 4290,5 тис.грн., або 3,0% через погашення у 2005 році податкового боргу минулих років ВАТ «ДМЗ ім. Петровського» в сумі 15511,5 тис.грн.

Не виконання уточненого плану по місцевих податках і зборах становить 995,1 тис.грн. (при плані – 18821,4 тис.грн., фактичні надходження – 17826,3 тис.грн.) за рахунок ринкового збору – на 900,6 тис.грн. (з причини зменшення надходжень від КП „Центральний ринок” - при середньомісячних фактичних надходженнях за 2006 рік 222,2 тис.грн., враховано при затвердженні бюджету 330,0 тис.грн.), збору за припаркування автотранспорту – на 238,2 тис.грн. (не проведені зміни у порядку адміністрування цього збору, як планувалося при затвердженні міського бюджету: перехід на обслуговування до КП „Міськавтопарк” частини місць паркування тощо), комунального податку – на 49,8 тис.грн. (через скорочення середньооблікової кількості працівників на великих промислових підприємствах міста: ДП ВО „Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова” - на 723 чол., ВАТ «Дніпропетровський машинобудівний завод» - на 4041 чол., ВАТ «Дніпропетровський завод по ремонту та будівництву пасажирських вагонів» - на 4714 чол. та інших), та збору за видачу ордеру на квартиру – на 1,6 тис.грн. (зменшення будівництва державного житла та відповідно кількості виданих орденів на квартири).

У порівнянні з 2005 роком надходження місцевих податків і зборів зменшилися на 2089,1 тис.грн., або 10,5% за рахунок комунального податку на 723,6 тис.грн., ринкового збору – на 2058,1 тис.грн., збору за видачу ордера на квартиру – на 1,4 тис.грн. (з вищезазначених причин) та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послу – на 14,3 тис.грн. (зменшення видачі дозволів на 8,6% ( 01.01.07 – 937 шт., 01.01.06 – 1025 шт.).

У 2006 році не виконані планові призначення по іншим надходженням на 682,2 тис.грн., або 47,1% (план – 1449,1 тис.грн., факт – 766,9 тис.грн.) у зв’язку з тим, що ДП «Проком», який отримав на аукціоні право на оренду земельної ділянки в межах вулиць Широкої та Замполіта Бєляєва, не сплатив до міського бюджету втрати управління капітального будівництва міської ради за намив території земельної ділянки в сумі 1209,5 тис.грн.

При невиконанні дохідної частини бюджету міста в цілому за 2006 рік по деяким податкам і зборам досягнуто перевиконання планових призначень.

Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, надійшло у сумі 4103,9 тис.грн., при плані 3700,0 тис.грн., або на 403,9 тис.грн. більше планових призначень 2006 року та на 1367,5 тис.грн. більше фактичних надходжень 2005 року, що відбулося за рахунок активізації роботи по стягненню зазначеної плати з орендарів.

Планові показники по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва перевиконані на 1437,2 тис.грн., або 3,2% (план – 45242,4 тис.грн., факт – 46679,6 тис.грн.) через збільшення кількості платників податку на 1812 осіб, або 7,4% (01.01.07 – 26149 осіб, 01.01.06 – 24337 осіб). У порівнянні з 2005 роком надходження зменшилися на 1061,8 тис.грн. в зв’язку з тим, що згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» у І кварталі 2005 року до місцевих бюджетів зараховувалося 100% зазначеного податку, у подальшому – 43%.

Планові показники по адміністративних штрафах та інших санкціях виконані у сумі 505,1 тис.грн при плані 442,5 тис.грн., або більше на 62,6 тис.грн. та на 63,9 тис.грн. проти фактичних надходжень за 2005 рік за рахунок активізації роботи адміністративних комісій при міськ(рай)виконкомах.

Річні планові призначення по платі за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності перевиконані на 20,4%, або на 183,0 тис.грн. (план – 895,0 тис.грн., факт – 1078,0 тис.грн.) проти 2005 року надходження збільшені на 102,4 тис.грн.за рахунок збільшення кількості реєстраційних дій.

Плати за користування надрами місцевого значення надійшло у сумі 1098,4 тис.грн. при плані 930,0 тис.грн., на 18,1%, або на 168,4 тис.грн. більше планових призначень 2006 року та на 190,7 тис.грн. більше фактичних надходжень 2005 року за рахунок зростання потреби у видобутку щебеню для будівництва.

Виконані річні плани по збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення на 123,1% (план - 2,6 тис.грн., факт – 3,2 тис.грн.), платі за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – на 174,0% (план - 15,0 тис.грн., факт – 26,1 тис.грн., фіксованому сільськогосподарському податку – на 100,0% (план – 2,6 тис.грн., факт – 2,6 тис.грн.), іншим надходженням (к. 21080500) – на 145,9% (план – 278,1 тис.грн., факт – 405,8 тис.грн.), надходженням сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств …, щодо яких минув строк позовної давності – на 290,1% (план – 7,1 тис.грн., факт – 20,6 тис.грн.) тощо.

Річні планові призначення по державному миту перевиконані на 42,5 тис.грн., або 1,0% (план – 4462,1 тис.грн., факт – 4504,6 тис.грн.) за рахунок збільшення кількості нотаріальних дій. Проти 2005 року надходження зменшені на 706,5 тис.грн. в результаті того, що у 2005 році були разові надходження державного мита за випуск цінних паперів ТОВ «Інтерпайп» в сумі 486,5 тис.грн.

Планові показники по частині прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету виконані у сумі 2955,0 тис.грн при плані 2945,0 тис.грн., або більше на 10,0 тис.грн. проти запланованих та на 1649,7 тис.грн. проти фактичних надходжень за 2005 рік за рахунок покращення фінансово-господарської діяльності цих підприємств за 9 місяців 2006 року (за статистичною звітністю).

При запланованих обсягах надходжень спеціального фонду бюджету міста на 2006 рік у сумі 307487,2 тис.грн. фактично надійшло 293641,2 тис.грн., тобто виконання становить 95,5% до уточненого плану на рік.

У порівнянні з 2005 роком надходження власних доходів спеціального фонду бюджету міста збільшилися на 118915,9 тис.грн., або 68,1% (факт 2005 року – 174725,3 тис.грн., факт 2006 року – 293641,2 тис.грн.), за рахунок таких джерел: податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 8668,3 тис.грн., цільового фонду міської ради – на 7296,2 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – на 7878,2 тис.грн., офіційних трансфертів – на 111863,3 тис.грн. тощо.

План по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не виконано на 10,1%, або на 3075,7 тис.грн. через те, що при затвердженні бюджету міста на 2006 рік було враховано зростання надходжень зазначеного дохідного джерела на 63,2%, фактично надходження збільшені у порівнянні з 2005 роком на 46,6%. Податкова заборгованість по цьому податку за станом на 01.01.07 складала 483,1 тис.грн. і у порівнянні з 01.01.06 збільшилася на 140,0 тис.грн. Найбільшу суму заборгованості має Автогосподарство УМВС України у Дніпропетровській області – 246,2 тис.грн.

По збору за забруднення навколишнього природного середовища при плані 3350,0 тис.грн. фактично отримано 3975,6 тис.грн., що на 625,6 тис.грн., або на 18,7% перевищує планові показники за рахунок погашення протягом року податкового боргу Придніпровською ТЕС ВАТ „Дніпроенерго” в сумі 2173,5 тис.грн. (залишок податкового боргу на 01.01.07 – 314,9 тис.грн.). У порівнянні з 2005 роком надходження зазначеного дохідного джерела зменшилися на 1096,2 тис.грн., або на 21,6% за рахунок зменшення нормативу відрахувань до бюджету міста з 20% до 10% у відповідності із Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік».

У 2006 році не забезпечено виконання планових показників до бюджету розвитку на 8509,0 тис.грн., або 19,9% (план 42660,0 тис.грн., факт – 34151,0 тис.грн.).

До бюджету розвитку у 2006 році зараховувалися дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у комунальній власності - 21,4 тис.грн., надходження від продажу землі – 2307,6 тис.грн., надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 8095,1 тис.грн. та кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 23726,9 тис.грн.

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності отримано у сумі 8095,1 тис.грн., або 119,8% до плану за рахунок продажу об’єктів, що не передбачалися у плані приватизації.

Планові призначення по надходженнях від продажу землі на 2006 рік виконані в сумі 2307,6 тис.грн., або на 26,4%, це пов’язано із недостатнім попитом на їх купівлю та відхиленням депутатським корпусом міської ради пропозицій виконкому міської ради стосовно продажу визначених земельних ділянок.

Власні надходження бюджетних установ виконані в сумі 54097,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 56770,9 тис.грн., або 95,3%.

До цільового фонду бюджету міста при плані на рік 19870,8 тис.грн. надійшло коштів у сумі 20173,6 тис.грн, або 101,5% до річного плану, з них надходжень від залучених на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій міста – 9614,1 тис.грн. та від продажу права на оренду земельних ділянок – 10559,5 млн.грн.

За станом на 01.01.07 податковий борг до бюджетів усіх рівнів складає 58885,3 тис.грн., у тому числі до бюджету міста – 9071,8 тис.грн. і у порівнянні з початком року скоротився до бюджетів усіх рівнів на 26265,3 тис.грн., у тому числі до бюджету міста - на 362,4 тис.грн. (на 01.01.06 борг до бюджетів усіх рівнів – 85150,6 тис.грн., до бюджету міста – 9434,2 тис.грн.).

Скоротився податковий борг по податку на землю на 1984,7 тис.грн. за рахунок виведення із звітності боргу по ВАТ „Дніпропетровський м’ясокомбінат” у сумі 1911,5 тис.грн., у зв’язку із впровадженням справи про банкрутство, списання безнадійного боргу по ПСК „Північний ринок” в сумі 121,8 тис.грн. та сплати боргу ТОВ „Рибальський кар’єр” у сумі 340,3 тис.грн.


3.4 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська

за 2006 -2007 роки

До загального фонду міського бюджету за 2007 рік надійшло власних доходів у сумі 996625,1 тис.грн., а з урахуванням міжбюджетних трансфертів 1386319,0 тис.грн., що становить 102,5% та 99,6% відповідно до плану звітного періоду.

У порівнянні з 2006 роком надходження власних доходів до міського бюджету збільшилися на 389243,5 тис.грн., або на 64,1%. Ріст доходів відбувся, в основному, за рахунок збільшення платежів податку з доходів фізичних осіб – на 373747,5 тис.грн., або на 74,4 % і податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності - на 10978,6 тис.грн., або на 73,2%.

Виконання по основних дохідних джерелах міського бюджету - податку з доходів фізичних осіб та платі за землю становить 102,4% та 101,0% відповідно. Питома вага цих податків у загальній сумі власних надходжень складає 95,0%.

По податку з доходів фізичних осіб виконанню планових показників сприяло, в основному, зростання середньої заробітної плати по місту за 2007 рік у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 27,1% (2007 рік – 1428,11 грн., 2006 рік – 1124,03 грн.) та збільшення на 36,6% проти минулого року суми доплат за перерахунками із зазначеного податку по деклараціях громадян про отримані суми доходів. Крім цього, на збільшення надходжень зазначеного дохідного джерела вплинуло збільшення нормативу відрахувань до міського бюджету від платників, що сплачують цей податок до бюджетів районів у місті (до 67% замість диференційованих від 32,4% до 70,8% у 2006 році).


Таблиця 3.10

Порівняльна структура надходжень в міський бюджет м.Дніпропетроська та виконання планових показників у 2006 - 2007 роках


Рис.3.4. – Динаміка темпів росту та рівня виконання плану постатейних доходів в загальний фонд міського бюджету м.Дніпропетровська у 2007 році

Рис.3.5. – Динаміка темпів росту та рівня виконання плану постатейних доходів в спеціальний фонд міського бюджету м.Дніпропетровська у 2007 році


Рис. 3.6. – Структура податкових надходжень в загальний фонд міського бюджету м.Дніпропетровська у 2006 -2007 роках


Рис. 3.7. – Структура неподаткових надходжень в загальний фонд міського бюджету м.Дніпропетровська у 2006 -2007 роках


Рис. 3.8. – Структура надходжень в спеціальний фонд міського бюджету м.Дніпропетровська у 2006 -2007 роках

Плати за користування надрами місцевого значення надійшло у сумі 930,1 тис.грн. при плані 820,0 тис.грн. або виконано на 113,4%, за рахунок зростання потреби у видобутку піску для металургійних підприємств.

Перевиконані платежі плати за землю на 685,2 тис.грн. (план – 70187,5 тис.грн., факт – 70872,7 тис.грн.), або на 101,0%, в результаті введення ставок річної орендної плати за кожну земельну ділянку в залежності від мети її використання згідно рішення міської ради від 06.12.06 № 4/8 “Про ставки річної оренди плати за земельні ділянки”.

Річні планові призначення по платі за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності перевиконані на 9,4%, або на 101,7 тис.грн. (план – 1085,0 тис.грн., факт – 1186,7 тис.грн.) проти 2006 року надходження збільшені на 108,7 тис.грн. за рахунок збільшення кількості реєстраційних дій.

Плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, надійшло 950,6 тис.грн., при плані 915,0 тис.грн., або на 35,6 тис.грн. більше планових призначень 2007 року, що стало результатом вжитих заходів робочими групами з питань наявності та повноти сплати зазначеного платежу суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу.

Перевиконання уточненого плану по місцевих податках і зборах становить 122,1 тис.грн. (при плані – 6017,1 тис.грн., фактичні надходження – 6139,2 тис.грн.), за рахунок комунального податку – на 70,5 тис.грн. (введення в дію рішення міської ради від 27.09.06 № 4/4 “Про рішення міської ради від 30.07.03 № 6/11“Про комунальний податок”, згідно якого з 01.01.07 вдвічі збільшена ставка комунального податку), ринкового збору – на 25,6 тис.грн. (введення в дію з 01.01.07 рішення міської ради від 08.11.06 № 5/6 “Про ставки ринкового збору”, згідно якого середні ставки ринкового збору становлять 15,25 грн. для юридичних осіб та 2,53 – для фізичних осіб, замість діючих до цього 14,88 грн. та 1,81 грн. відповідно), податок з реклами – на 20,2 тис.грн. (за рахунок збільшення вартості рекламних послуг, пов’язаного із підвищенням їх якості, поширенням та використанням удосконалених видів реклами, як то мультимедійне), збір за паркування автотранспорту – на 5,8 тис.грн. (за рахунок введення в експлуатацію протягом 2007 року нових парковок).

Перевиконання плану по інших надходженнях становить 3,5 тис.грн. (при плані 1315,0 тис.грн., надходження склали 1318,5 тис.грн.) у зв’язку з тим, що ДП „Проком”, яке отримало на аукціоні право на оренду земельної ділянки в межах вулиць Широкої та Замполіта Бєляєва, сплатило до міського бюджету втрати управління капітального будівництва міської ради за намив території земельної ділянки у сумі 1209,5 тис.грн., згідно рішення міської ради від 15.06.06 № 2554 „Про порядок оплати за продаж права оренди земельної ділянки в межах вулиць Широкої та Замполіта Бєляєва (житловий масив Фрунзенський – 3) на аукціоні”.

Із 18 дохідних джерел міського бюджету планові призначення виконані по усіх джерелах, крім одного - платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності на загальну суму 183,0 тис.грн. по причині незабезпечення виконання в повному обсязі вимог рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 “Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міст” згідно якого, управління комунальної власності міської ради визнано єдиним орендодавцем комунального нерухомого майна з 01.06.07 та формуванням повного реєстру договорів оренди. Заборгованість по орендній платі лише по житловим організаціям за станом на 01.01.08 становить 2753,8 тис.грн.

Податковий борг до міського бюджету за станом на 01.01.08 становить 7830,8 тис.грн. і у порівнянні з 01.10.07 збільшився на 1821,7 тис.грн. (01.10.07 – 6009,1 тис.грн.), в основному, за рахунок збільшення заборгованості по податку на прибуток підприємств комунальної власності – на 1669,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у загальній сумі податкового боргу займають: податок на прибуток підприємств комунальної власності – 3738,2 тис.грн. (47,7%), податок з доходів фізичних осіб – 3095,6 тис.грн. (39,5%), частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету – 238,8 тис.грн. (3,0%).

До спеціального фонду міського бюджету за 2007 рік надійшло доходів у сумі 240426,6 тис.грн., або 99,3 % до уточненого плану на рік.

Одного із основних дохідних джерел спеціального фонду міського бюджету - податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів надійшло 33486,2 тис.грн., що становить 103,7% до річного плану. Податкова заборгованість по цьому податку за станом на 01.01.08 склала 717,7 тис.грн. і протягом ІV кварталу 2007 року збільшилася на 262,5 тис.грн. Найбільшу суму заборгованості має Автогосподарство УМВС України у Дніпропетровській області – 441,7 тис.грн.

Збору за забруднення навколишнього природного середовища надійшло у сумі 6576,4 тис.грн. при плані на рік – 4050,0 тис.грн., що становить 162,4% до річного плану. Таке значне перевиконання річних планових призначень було досягнуто за рахунок погашення в повному обсязі податкового боргу по цьому платежу Придніпровською ТЕС ВАТ „Дніпроенерго” у сумі 2362,4 тис.грн.

До цільового фонду міського бюджету при плані на рік 65500,0 тис.грн. надійшло коштів у сумі 79576,5 тис.грн, або 121,5% в тому числі від проведення земельних аукціонів – 11624,0 тис.грн.; коштів, отриманих від продажу права на оренду земельних ділянок – 1388,2 тис.грн.; від залучених пайових коштів замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Дніпропетровська – 62167,5 тис.грн. (в тому числі 20366,5 тис.грн. від тих, які ведуть будівництво житла); 60% коштів, одержаних КП “Адміністративно-технічне управління” Дніпропетровської міської ради, як плата за тимчасове користування міською територією для проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, які залишилися після оподаткування (починаючи з 01.07.07) – 1885,5 тис.грн.; 60% прибутку, який залишається в розпорядженні КП “Управління контролю за благоустроєм міста” Дніпропетровської міської ради після оподаткування – 46,7 тис.грн. (починаючи з 01.08.07); розвиток міського, громадського транспорту згідно договорів та внески за автостоянку – 216,9 тис.грн.; інших надходжень – 2247,7 тис.грн.

До спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 46047,9 тис.грн. при плані на рік 56328,9 тис.грн., або 81,7%.

За 2007 рік річний план по надходженнях від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста виконано на 101,6% (річний плані – 14939,3 тис.грн., надходження – 15175,0 тис.грн.).

Надходження від продажу землі за звітний період склали лише 4374,4 тис.грн. при плані на рік 13144,4 тис.грн., або 33,3%.

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші джерела) виконані в сумі 50470,9 тис.грн. при уточненому плані 52702,5 тис.грн., або на 95,8%.


4. Аналіз динаміки структури та обсягів доходів в місцевий бюджет

м. Дніпропетровська у 2003 -2007 роках

 

Для наглядності порівнюємо заплановані та фактичні надходження до місцевого бюджету міста Дніпропетровська за 2004 – 2006 роки (див. табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Надходження до місцевого бюджету м.Дніпропетроська за 2004 – 2007 рр.

Рік План, тис.грн Факт, тис.грн Відхилення від плану, тис.грн. Виконання, %
2004 850 271,7 827 685,8 -22 585,9 97,3
2005 1 053 789,0 1 015 450,8 -38 338,2 96,4
2006 1 396 941,8 1 351 588,0 -45 353,8 96,1
2007 1 633 543,1 1 626 745,6  -6 797,5 99,6

Як показує аналіз даних табл.3.11, в доходній частині міського бюджету м.Дніпропетровська за період з 2004 по 2007 роки не виконувались планові показники по сумарним обсягам доходів. На графіках рис.3.5, 3.6 показана динаміка росту основних статей надходжень доходів в міський бюджет м.Дніпропетровська на протязі 2003 – 2007 років.

У 2004 році при плановому показнику 850271,7 тис.грн. фактично надійшло до міського бюджету 827685,8 тис.грн , що склало -22585,9тис.грн. відхилення від плану, а саме на 97,3%.

У 2005 році при плановому показнику 1053789,0 тис.грн. до бюджету надійшло 1015450,8 тис.грн., що склало –38 338,2 тис.грн. відхилення від плану, що склало 96,4%.

У 2006 році при плановому показнику 1396941,8 тис.грн. до бюджету надійшло 1351588,0 тис.грн., що склало –45353,8 тис.грн. відхилення від плану, що склало 96,8%.


Рис.3.9. – Динаміка основних статей надходжень доходів до загального та спеціального фонду міського бюджету м.Дніпропетровська у 2003 – 2007 роках

Рис.3.10. – Динаміка основних податкових надходжень доходів до загального та спеціального фонду міського бюджету м.Дніпропетровська у 2003 – 2007 роках

У 2007 році при плановому показнику 1633543,1 тис.грн. до бюджету надійшло 1626745,6 тис.грн., що склало –6797,5 тис.грн. відхилення від плану, що склало 99,6%.

По обсягам надходжень до місцевого бюджету міста Дніпропетровська бачимо що дохідна частина в період з 2004 по 2007 рр. збільшилась практично в 2 рази з 827 685,8 до 1 626 745,6 тис.грн., а саме, на 799 059,8 тис.грн., тобто на +96,54%.

При цьому згідно «Показникам міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами» у 2006 - 2008 роки:

1.  Сума коштів, що передані до державного бюджету у 2006 році з місцевого бюджету м. Дніпропетровська становить 87 780 тис.грн.;

2.  Сума коштів, що передані до державного бюджету у 2007 році з місцевого бюджету м. Дніпропетровська становить 147 795 тис.грн.;

3.  Сума коштів, що передаються до державного бюджету у 2008 році з місцевого бюджету м. Дніпропетровська становить 290 522, 5 тис.грн.;

а потім всі 100% цих коштів повертаються до міського бюджету у вигляді дотацій вирівнювання та субвенцій, та ще з додатковими сумами з спеціального фонду доходів Державного бюджету України, тобто не оптимальність міжбюджетного регулювання становиться все більше очевидною.


ВИСНОВКИ

Одним із факторів стабільного економічного розвитку України є зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів. В Україні існує тенденція збільшення видатків місцевих органів влади на фінансування соціального та економічного розвитку регіонів.

З місцевих бюджетів фінансується: освіта, охорона здоров’я, культура, мистецтво і засоби масової інформації, транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Фінансування цих видатків значною мірою здійснюється за допомогою трансфертів. Розвиток міжбюджетних взаємовідносин, подальше становлення самостійності місцевих бюджетів потребують розробки ефективної системи трансфертів, які забезпечили б оптимальний розподіл фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи. Необхідна законодавчо урегульована система трансфертів, основними завданнями якої є: формування системи фінансового вирівнювання регіонів; фінансування функцій загальнодержавного значення, делегованих місцевим бюджетам; фінансування видатків, що визначають економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

Трансферти мають велике значення у формуванні доходів бюджетів усіх ланок бюджетної системи.

Висока дотаційна залежність місцевих бюджетів негативно позначається на формуванні доходів: існують проблеми нестабільності планування дохідної частини бюджетів (щорічно змінюються та уточнюються суми дотації), суб’єктивізму у їх розподілі.

Як показує аналіз результатів проведеного дослідження в доходній частині міського бюджету м.Дніпропетровська за період з 2004 по 2007 роки не виконувались планові показники по сумарним обсягам доходів.

У 2003 році фактично надійшло до міського бюджету 703 918,4 тис.грн. При цьому дотаційні та субвенційні трансфери в міський бюджет у 2003 році склали 98 258,4 тис.грн. в загальний фонд та 0 тис.грн. в спеціальний фонд, тобто усього 13,96 % від загального обсягу доходів міського бюджету.

У 2004 році при плановому показнику 850 271,7 тис.грн. фактично надійшло до міського бюджету 827 685,8 тис.грн , що склало -22 585,9тис.грн. відхилення від плану, а саме на 97,3%. При цьому дотаційні та субвенційні трансфери в міський бюджет у 2004 році склали 178 281,3 тис.грн. в загальний фонд та 5 461,0 тис.грн. в спеціальний фонд, тобто усього 22,2 % від загального обсягу доходів міського бюджету.

У 2005 році при плановому показнику 1 053 789,0 тис.грн. до бюджету надійшло 1 015 450,8 тис.грн., що склало –38 338,2 тис.грн. відхилення від плану, що склало 96,4%. При цьому дотаційні та субвенційні трансфери в міський бюджет у 2005 році склали 138 840,9 тис.грн. в загальний фонд та 41 800 тис.грн. в спеціальний фонд, тобто усього 17,79 % від загального обсягу доходів міського бюджету.

У 2006 році при плановому показнику 1 396 941,8 тис.грн. до бюджету надійшло 1 351 588,0 тис.грн., що склало –45 353,8 тис.грн. відхилення від плану, що склало 96,8%. При цьому дотаційні та субвенційні трансфери в міський бюджет у 2006 році склали 187 742,3 тис.грн. в загальний фонд та 153 663,5 тис.грн. в спеціальний фонд, тобто усього 32,04 % від загального обсягу доходів міського бюджету.

У 2007 році при плановому показнику 1 633 543,1 тис.грн. до бюджету надійшло 1 626 745,6 тис.грн., що склало –6 797,5 тис.грн. відхилення від плану, що склало 99,6%. При цьому дотаційні та субвенційні трансфери в міський бюджет у 2007 році склали 389 693,9 тис.грн. в загальний фонд та 240 426,6 тис.грн. в спеціальний фонд, тобто усього 25,43% від загального обсягу доходів міського бюджету.

По обсягам надходжень до місцевого бюджету міста Дніпропетровська бачимо що дохідна частина в період з 2004 по 2007 рр. збільшилась практично в 2 рази з 827 685,8 до 1 626 745,6 тис.грн., а саме, на 799 059,8 тис.грн., тобто на +96,54%. При цьому відсоток зовнішніх трансфертних дотацій та субвенцій в міський бюджет з рівня 14,0% у 2003 році піднявся до рівня 25,0 – 32,0 % у 2006 -2007 роках.

Таким чином, нестача власного «кошика доходів» місцевого бюджету м.Дніпропетровска стає все більш очевидна.

При цьому згідно «Показникам міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами» у 2006 - 2008 роки:

Сума коштів, що передані до державного бюджету у 2006 році з місцевого бюджету м. Дніпропетровська становить 87 780 тис.грн.;

Сума коштів, що передані до державного бюджету у 2007 році з місцевого бюджету м. Дніпропетровська становить 147 795 тис.грн.;

Сума коштів, що передаються до державного бюджету у 2008 році з місцевого бюджету м. Дніпропетровська становить 290 522, 5 тис.грн.;

а потім всі 100% цих коштів повертаються до міського бюджету у вигляді дотацій вирівнювання та субвенцій, та ще з додатковими сумами з спеціального фонду доходів Державного бюджету України, тобто не оптимальність міжбюджетного регулювання становиться все більше очевидною.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21 червня 2001 року N 2542-III // Із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом від від 19 грудня 2006 року N 489-V, ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3477

2. Про бюджетну класифікацію та її запровадження // МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 27 грудня 2001 року N 604 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 17 жовтня 2007 року N 1142)

3. Рішення Дніпропетровської міської ради від 18.12.02 №32/5 “Про Положення про фінансове управління міської ради”

4.  Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. – К.: НІОС. – 2002. – 608с.

5, Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005

6. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч.посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб. / За заг.ред. Базилевича В.Д.-К.: Атіка, 2004.-368с.

7.  Бюджетна система: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни 2-ге вид., перероб. і доп./В.М.Опарін, В.І.Малько, С.Я.Кондратюк, Г.Б.Коломієць.-К.:КНЕУ, 2002.-336с.

8.  Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: М65 Знання, 2006. – 677с.

9.  Державні фінанси: Навч.посібник / Під ред. В.М. Федосова, С.Я.Огородника, В.Н.Суторміной.-К.: Либідь, 2002.

10.  Задорожний А., Завгороднев В., Белоцерковська А., Кривенко С., Пасечник О. Податковий кодекс. // Вісник податкової служби України. – 2007. – №13. –с.29-38

© 2011 Рефераты и курсовые работы