рефераты

Научные и курсовые работыГлавная
Исторические личности
Военная кафедра
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Естествознанию
Журналистика
Зарубежная литература
Зоология
Инвестиции
Информатика
История техники
Кибернетика
Коммуникация и связь
Косметология
Кредитование
Криминалистика
Криминология
Кулинария
Культурология
Логика
Логистика
Маркетинг
Наука и техника Карта сайта


Отчет по практике: Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

Отчет по практике: Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економіки підприємства

Звіт

Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

Донецьк - 2010 р.


Зміст

Вступ

1.Економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика підприємства

1.2 Оцінка ефективності використання ресурсів в господарській діяльності підприємства

2.Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства       

2.1 Виробничий процес, його організація та планування

2.2 Оцінка стану основних фондів підприємства і використання устаткування

2.3 Витрати на виробництво і реалізацію готової продукції     

2.4 Матеріально-технічне постачання та збут

2.5 Результати фінансової діяльності підприємства

3.Планування показників господарської діяльності підприємства     

Індивідуальне завдання       

Висновки


Вступ

Виробнича практика є одним з важливих елементів в системі організаційних форм та засобів навчання, що забезпечує високоякісну підготовку студентів. Само у процесі проходження практики реалізується принцип безперервного зв’язку вищої школи із життям, із передовою науково-технічною і господарською практикою.

Виробнича практика спрямована на всебічне ознайомлення студентів з умовами і особливостями їх майбутньої професійної діяльності, оволодіння студентом сучасними методами економічного моніторингу і аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства в існуючих ринкових умовах.

Головною метою практики є закріплення і розширення знань, отриманих студентами в процесі навчання в університеті, на основі глибокого вивчення роботи підприємств, на яких вони проходят практику; опанування професійних навиків та методів управління в процесі пошуку і економічного обгрунтування шляхів підвищення ефективності підприємства, оптимізації його діяльності, підвищення конкурентоспроможності для найповнішого і активнішого використання передового досвіду в майбутній практичній діяльності студентів.

Основними задачами практики є:

1.  Закріплення і поглиблення теоретичних знань в області економіки і управління підприємством.

2.  Вивчення практики економічної діяльності підприємства.

3.  Вироблення навиків аналізу основних показників господарської діяльності підприємства.

4.  Формування у студентів навиків узагальнення результатів аналізу і розробки планів.

5.  Вивчення практики планування на підприємстві.

6.  Збір необхідної інформації для курсової роботи, що виконується на 5 курсі..

В процесі проходження практики на підприємстві студенти сформують навички економічної діяльності як основи необхідної для прийняття управлінських рішень.


1.Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика підприємства

ТОВ «Добриня продукти» працює на ринку всього 13 років, з 1997, але за цей невеликий строк компанія стала одним із лідерів українського ринку виробництва молочної продукції. ТОВ «Добриня продукти» є дочірнім підприємством ЗАТ «Геркулес».

Сьогодні асортимент ТОВ «Добриня продукти» включає: близько 130 найменувань молочної продукції. Асортимент продукції ТОВ «Добриня продукти» постійно удосконалюється та оновлюється, але незмінним залишається його висока якість та чудовий смак. Досягнення ТОВ «Добриня продукти» були відзначені безліччю нагород, найбільш почесними із яких є:

«Вибір року в Україні» (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Основним предметом діяльності підприємства є виробництво молочної продукції.

З самого початку девізом компанії стали слова: «Краще не виробляти нічого, аніж неякісну продукцію», і з тих пір цей принцип ніколи не порушався. Виробничий комплекс розташовані у власних приміщеннях, які оснащені сучасним українським та імпортним устаткуванням. Упровадження передових технологій виробництва молока та молочної продукції дозволяє регулярно поповнювати асортимент продукції, а також представляти ринку абсолютно нові види, що не мають аналогів. Сучасне ефективне виробництво дозволяє наситить не тільки внутрішній ринок українською продукцією, а також експортувати частину продукції за межи України.

У майбутньому планується розширення виробничих потужностей, впровадження нових технологій виробництва, випуск нової продукції на ринок молочних виробів та поширення продажу товарів за кордон (Росія, Польща).

Проведемо оцінку чинників макросередовища підприємства. Для цього використаємо метод експертних оцінок та статистичні данні, отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 1.1.

Таблиця 1.1.Оцінка чинників макросередовища підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Чинники макросередовища

Оцінка ступеня впливу

Напрям впливу

(+, -)

Інтегральний показник впливу

1.  Політико-правові:

1.1 Неузгодження дій Президента і Верховної Ради 3 - -3
1.2 Посилення між партійної боротьби 2 - -2
1.3 Гальмування економічних реформ 3 - -3
1.4 Постійні зміни в законодавстві України 3 - -3
1.5 Сертифікація товарів і послуг 3 + +3
1.6 Недоопрацьованність законодавчих актів, які торкаються підприємницької діяльності 3 - -3
1.7 Антимонопольна політика 3 + +3
Разом політико-правові чинники

20

-14

2.  Економічні:

2.1 Падіння темпів виробництва 3 - -3
2.2 Інфляційні процеси 3 - -3
2.3 Жорстка податкова політика 3 - -3
2.4 Інвестиційні процеси 3 + +3
2.5 Система оподаткування і якість економічного законодавства 3 + +3
Разом економічні чинники

15

-9

3.  Соціально-демографічні:

3.1.Народжуваність 2 + +2
3.2 Наявність і потенційна кількість робочої сили 3 + +3
3.3 Кваліфікаційні характеристики робочої сили 3 + +3
3.4 Традиції і культурні цінності, рівень освіти 2 + +2
3.5 Відношення до іноземців 2 + +2
Разом соціально-демографічні чинники

12

+12

4.  Технологічні:

4.1 Високий науково-технічний потенціал 3 + +3
4.2 Упровадження нових технологій 3 + +3
Разом технологічні чинники

6

+6

Всього по макросередовищу 53

-5

Шкала оцінки: ступінь впливу

 1 – мінімальний вплив

 2 – середній вплив

 3 – максимальний вплив

Завдяки проведенню досліджень було встановлено, що найбільш негативно на діяльність підприємства впливають такі чинники макросередовища підприємства як:

·  неузгодження дій Президента і Верховної Ради;

·  посилення між партійної боротьби;

·  гальмування економічних реформ;

·  постійні зміни в законодавстві України;

·  недоопрацьованність законодавчих актів, які торкаються підприємницької діяльності;

·  падіння темпів виробництва;

·  інфляційні процеси;

·  жорстка податкова політика.

Проведемо оцінку чинників мікросередовища безпосереднього оточення підприємства. Для цього використаємо метод експертних оцінок та статистичні данні, отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 1.2.


Таблиця 1.2.Оцінка чинників мікросередовища безпосереднього оточення підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Чинники середовища

Оцінка

 ступені впливу

Напрям впливу

(+, -)

Інтегральний показник впливу
1 2 3 4

1. Споживачі

     
1.1 Значні вимоги покупців до якості товарів 3 + +3
Ступінь впливу вироблюваної продукції на якість виробництва або споживання клієнта 2 + +2
1.3 Ступінь стандартизації вироблюваної продукції 3 + +3
1.4 Об'єм продукції, здійснюваний покупцем 3 + +3
Разом по споживачах

11

+11

2. Постачальники

2.1 Доцільність договірної політики 3 + +3
2.2 Кількість і концентрація постачальників 2 + +2
2.3 Оцінка важливості окремих ресурсів для галузі 3 + +3
2.4 Цінова еластичність ресурсів 3 - -3
2.5 Пунктуальність і обов'язковість постачальників 2 + +2
Разом по постачальниках

13

+10

3. Конкуренти

3.1 Високий ступінь інтенсивності конкуренції 2 - -2
3.2 Наявність патентів і ліцензій 3 + +3
3.3 Фінансовий стан 2 - -2
3.4 Регуляторні обмеження з боку держави 3 - -3
3.5 Контрактні зобов'язання обмежуючі свободу на ринку 3 - -3
Разом по конкурентах

13

-10

4. Контактні аудиторії

2 +

+2

5. Посередники

2 +

+2

Всього

41

+15


Шкала оцінки: ступінь впливу 1 – мінімальний вплив

 2 – середній вплив

 3 – максимальний вплив

Завдяки проведенню досліджень було встановлено, що найбільш негативно на діяльність підприємства впливають такі чинники мікросередовища підприємства як:

·  цінова еластичність ресурсів;

·  високий ступінь інтенсивності конкуренції;

·  фінансовий стан;

·  регуляторні обмеження з боку держави;

·  контрактні зобов'язання обмежуючі свободу на ринку

1.2 Оцінка ефективності використання ресурсів в господарській діяльності підприємства

Розглянемо основні показники господарської діяльності підприємства, наведені у Таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.Основні показники господарської діяльності підприємства

ТОВ «Добриня продукти» за 2008-2009рр.

Показники Од.вим. Попередній період Звітний період Відхилення (+;-) Темп зміни, %
1 2 3 4 5 6
Об'єм виробленої продукції натур.показ.тис.тонн 22558,4 27447,6 4 889,20 121,67
Виручка від реалізації          
 у поточних цінах тис.грн. 166 996,00 234 429,00 67 433,00 140,38
 у порівняльних цінах тис.грн. 166 996,00 208 752,44 41 756,44 125,00
Чиста виручка тис.грн. 139 170,00 195 357,00 56 187,00 140,37
Поточні витрати виробництва, усього тис.грн. 144 884,00 209 924,00 65 040,00 144,89
у тому числі:          
 собівартість тис.грн. 116 025,00 171 750,00 55 725,00 148,03
 витрати на збут тис.грн. 18 171,00 25 400,00 7 229,00 139,78
 адміністративні витрати тис.грн. 10 688,00 12 774,00 2 086,00 119,52
Інші операційні витрати тис.грн. 53 404,00 39 160,00 -14 244,00 73,33
інші операційні доходи тис.грн. 64 424,00 55 230,00 -9 194,00 85,73
Затратомісткість коеф. 1,04 1,07 0,03 103,22
Прибуток від операційної діяльності:          
 у сумі тис.грн. 5 306,00 1 503,00 -3 803,00 28,33
 у % до виручки від реалізації % 3,18 0,64 -2,54 20,18
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування:          
 у сумі тис.грн. 2 181,00 1 279,00 -902,00 58,64
 у % до виручки від реалізації % 1,31 0,55 -0,76 41,77
Чистий прибуток:          
 у сумі тис.грн. 1 723,00 1 331,00 -392,00 77,25
 у % до виручки % 1,03 0,57 -0,46 55,03
Середньооблікова численість роботників, усього чол. 1 457,00 1 090,00 -367,00 74,81
у тому числі роботників виробництва чол. 1 000,00 670,00 -330,00 67,00
Продуктивність праці 1-го робітника (у порівняльних цінах) тис.грн. 114,62 215,07 100,45 187,64
Фонд заробітної плати:          
 у сумі тис.грн. 14 997,00 16 734,00 1 737,00 111,58
 у % до виручки % 8,98 7,14 -1,84 79,49
Середня заробітна плата 1-го працівника в місяць грн. 857,75 1 279,35 421,60 149,15
Середньорічна вартість основних засобів тис.грн. 64 175,00 81 282,00 17 107,00 126,66
Фондовіддача коеф. 2,17 2,40 0,23 110,60
Середньорічна вартість оборотних активів грн. 89 502,00 125 510,00 36 008,00 140,23
Коефіцієнт оборотності оборотних активів оборотів 1,50 1,55 0,05 103,33

З наведених у Таблиці 1.3 даних можна зробити висновок, що у 2009 році виручка від реалізації збільшилась у порівнянні з 2008 роком на 67433 тис. грн.,чи на 40,38%. Поточні витрати виробництва у 2009 році збільшились у порівнянні з 2008 роком на 65040 тис. грн.,чи на 44,89% цьому сприяло зростання цін на сировину та матеріали та інші фактори. Розмір чистого прибутку від звичайної діяльності підприємства у 2009 році скоротився у порівнянні з 2008 роком на 902 тис.грн.,чи на 41,36%; Середньооблікова кількість робітників у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зкоротилась на 367 чоловік,чи на 25,19%, цьому сприяло масове звільнення працівників, загалом за власним бажанням. Розмір середньомісячної заробітної платні 1-го робітника у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 421,60 грн., чи на 49,15%, це пов'язано з тим що державою було збільшено розмір мінимальної заробітної платні та власним бажанням керівництва підприємства. Позитивні тенденції також спостерігались стасовно фондовіддачі, розмір якої у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 0,23 грн., чи на 10,6%.

Проаналізуємо ефективність використання ресурсів у господарській діяльності та дамо оцінку специфічним та узагальнюючим показникам ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Отримані дані згрупуємо у Таблицю 1.4.

Таблиця 1.4.Показники ефективності використання ресурсного потенціалу ТОВ «Добриня продукти»

Показники Од.вим. Попередній період Звітний період Темп зміни,% Відхилення(+/-)
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Ресурсовіддача сукупних ресурсів коеф. 0,46 0,79 170,33 0,32
Ресурсовіддача господарських ресурсів коеф. 0,49 0,84 173,55 0,36
Рентабельність сукупних ресурсів % 0,57 0,54 93,74 -0,04
Рентабельність господарських ресурсів % 0,60 0,57 95,51 -0,03
Інтегральний показник ефективності використання ресурсів коеф.   1,27   1,27
СПЕЦИФІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Показники ефективності використання основних засобів
Фондовіддача коеф. 2,17 2,40 110,60 0,23
Фондомісткість коеф. 0,461 0,416 90,23 -0,045
Рентабельність основних засобів % 2,68 1,64 60,99 -1,05
Інтегральний показник ефективності використання основних засобів коеф.        
Показники ефективності використання оборотних активів
Коефіцієнт зворотності оборотних активів оборотів 1,5 1,55 103,33 0,05
Тривалість одного звороту оборотних активів дні 234,7 234,4 99,87 -0,3
Рентабельність оборотних активів % 1,93 1,06 55,09 -0,86
Показники ефективності використання персоналу
Продуктивність праці тис.грн. 114,62 215,07 187,64 100,45
Трудомісткість коеф. 0,0105 0,0056 53,3 -0,0049
Виручка на 1 грн.фонда оплати праці грн. 9,28 11,67 125,8 2,39
Прибуток на 1 грн.фонда оплати праці грн. 0,115 0,080 69,23 -0,035

З наведених у Таблиці 1.4 даних можна зробити висновок, що у 2009 році рентабельність сукупних ресурсів зменьшилась у порівнянні з 2008 роком на 0,04 %, або на 6,26%. Рентабельність господарських ресурсів у 2009 році зменьшилась у порівнянні з 2008 роком на 0,03% ,чи на 4,49%. Рентабельність оборотних активів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшилась на 0,86%, чи на 44,91%.Фондовіддача у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 0,23 грн., чи на 3,33%. Тривалість одного звороту оборотних активів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшилась на 0,3 дня, чи на 0,13%, що в свою чергу призвело до призкорення зворотності оборотних активів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком.


2.Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства

2.1 Виробничий процес, його організація та планування

Проведемо експертну оцінку якісних показників конкурентоспроможності досліджуваного підприємства і основного конкурента. Отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 2.1.

Таблиця2.1.Експертні оцінки якісних показників конкурентоспроможності ТОВ «Добриня продукти» та ТМ «Марічка»

Показники

Бали

 

ТОВ «Добриня продукти» ТМ «Марічка»
1 2 3 4
 1. Якість пропонованого товару 10 8
2. Широта асортименту 9 8
3. Глибина асортименту 8 7
4. Використовування сучасних методів торгівлі 9 10

 5.

Частка товарів "ринкової новизни" 7 7
6. Ціна товару 7 7
7.  Адаптивність каналів збуту 8 9
 8. Рівень сервісу 10 8
9.  Додаткові послуги 7 8
10.  Послуги громадського харчування - -
11.  Якість обслуговування покупців 10 7
12.  Упаковка 9 8
13. Витрати на маркетинг 8 8
14.  Витрати на рекламу 9 8
15. Готовність керівництва до ризику 8 6
16. Стиль керівництва 10 7
18. Рівень надання пільг 8 6
19. Рівень кваліфікації персоналу 10 10
20. Система управління 9 8
21. Система збуту 10 8
22.  Стимулювання покупців 8 9
23.  Стимулювання працівників 10 7
24.  Рівень сучасності устаткування 8 5
25.  Розміщення підприємства 8 7
26. Фінансові можливості підприємства 9 8
27.  Імідж підприємства 10 8
  Разом середній бал 8,42 7,38

Шкала оцінки 1 – мінімальний рівень досліджуваного показника.  10 – максимальний рівень досліджуваного показника. Завдяки проведенню досліджень було встановлено, що ТОВ «Добриня продукти» в порівнянні з його конкурентом на регіональному ринку ТМ «Марічка» є найбільш конкурентоспроможнім по багатьом параметрам. Це зумовлено зокрема тим, що на ТОВ «Добриня продукти» в порівнянні з конкурентом – ТМ«Марічка» використовуються більш сучасні технології виробництва, а також сучасний стиль керівництва та координації дій працівників підприємства. Споживачами продукції є населення, заклади громадського харчування, торгові організації та інші. Оскільки підприємство виробляє продукти харчування, то вік та соціальний стан споживачів не має значення, тому що ціни виробів розраховані на будь-який бюджет споживачів та смак. Проведемо аналіз динаміки загального об’єму та структури виробляємої продукції. Отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 2.2.

Таблиця 2.2.Структура випуску продукції

Найменування видів випускаємої продукції Попередній період Звітний період Відхилення Темп зміни,%
об'єм випуску пит.вага,% об'єм випуску пит.вага,% по об'єму випуска по пит.вазі
Молоко 9023,36 0,4 10155,612 0,37 1132,252 -0,03 112,55
Кефір 6767,52 0,3 8508,756 0,31 1741,236 0,01 125,73
Ряжанка 6767,52 0,3 8783,232 0,32 2015,712 0,02 129,79
Загальний об'єм випуску продукції, тис.тонн 22558,4 1 27447,6 1 4889,2 - 121,67

З наведених у Таблиці 2.2 даних можна зробити висновок, що у 2009 році обсяг виробництва молока у порівнянні з 2008 роком збільшився на 1132,252 тис.тонн, чи на 12,55%. Але питома вага у загальному обсягу випуску продукції зменьшилась на 0,03% у порівнянні з 2008 роком. Виробництво кефіру у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилось на 1741,236 тис.тонн, чи на 25,73%. Питома вага у загальному обсягу випуску продукції виробництва кефіру збільшилась на 0,01% у порівнянні з 2008 роком. Виробництво ряжанки у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилось на 2015,712 тис.тонн, чи на 29,79%. Питома вага у загальному обсягу випуску продукції виробництва ряжанки збільшилась на 0,02% у порівнянні з 2008 роком.

Загалом загальний об'єм випуску продукції у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 4889,2 тис.тонн, чи на 21,67%.

2.2 Оцінка стану основних фондів підприємства і використання устаткування

Проаналізуємо стан та рух основних засобів на підприємстві ТОВ «Добриня продукти», наведений у Таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.Показники стану та руху основних засобів

Показники Од.вим Попередній період Звітний період

Відхилення

(+/-)

Темп зміни,%
Коефіцієнт оновлення основних засобів коеф. 0,15 0,2 0,05 133,33
Коефіцієнт вибуття основних засобів коеф. 0,08 0,12 0,04 150,00
Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів коеф. 0,1 0,12 0,02 120,00
Коефіцієнт зносу основних засобів коеф. 0,42 0,44 0,02 104,68
Коефіцієнт придатності основних засобів коеф. 0,58 0,56 -0,02 96,55
Фондооснащеність тис.грн 44,05 74,57 30,52 169,30
Фондоозброєність тис.грн 33,03 55,93 22,89 169,30

З наведених у Таблиці 2.3 даних можна зробити висновок, що у 2009 році коефіцієнт оновлення основних засобів у порівнянні з 2008 роком збільшився на 0,05%, чи на 33,33%. Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 0,02%, чи на 20%. Це свідчить про частіше введеня нового обладненя. Коефіцієнт придатності основних засобів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшився на 0,02%, чи на 3,45%. Фондооснащеність у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 30,52 тис.грн., чи на 69,30%. Фондоозброєність у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 22,89 тис.грн., чи на 69,30%.Це свідчить про зростання кількості активних основних засобів на 1-го середньооблікового працівника підприємства.

Проаналізуємо показники використання устаткування на підприємстві ТОВ «Добриня продукти», наведений у Таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.Показники використання устаткування

Показники Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Темп зміни,%
Коефіцієнт змінності роботи устаткування 0,025 0,024 -0,001 96
Коефіцієнт напруженості використання устаткування 188,0 219,6 31,6 116,8
Коефіцієнт напруженості використання виробничих площ 1,13 1,37 0,24 121,67
Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування 0,7 0,8 0,1 107,1
Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування 0,55 0,65 0,1 118,18
Інтегральний показник використання устаткування 0,385 0,488 0,103 126,62

З наведених у Таблиці 2.4 даних можна зробити висновок, що у 2009 році коефіцієнт напруженості використання устаткування у порівнянні з 2008 роком збільшився на 31,6 тис.тонн, чи на 16,8%. Коефіцієнт напруженості використання виробничих площ у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 0,24 тис.тонн, чи на 21,67%. Інтегральний показник використання устаткування у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 0,103 , чи на 26,62%.

2.3 Витрати на виробництво і реалізацію готової продукції

Проаналізуємо структуру поточних витрат у розрізі елементів операційних витрат на підприємстві ТОВ «Добриня продукти», наведений у Таблиці 2.5.

З наведених у Таблиці 2.5 даних можна зробити висновок, що у 2009 році

матеріальні витрати у порівнянні з 2008 роком збільшились на 28363 тис.грн., чи на 16,74%. Витрати на оплату праці у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшились на 1737 тис.грн., чи на 11,58%. Відрахування на соціальні заходи у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшились на 498 тис.грн., чи на 8,78%. Амортизація у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 2479 тис.грн., чи на 22,65%. Інші операційні витрати у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшились на 2074 тис.грн., чи на 16,63%. Загалом загальна сума операційних витрат у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 35156 тис.грн., чи на 16,47%.

Таблиця 2.5.Структура поточних витрат у розрізі елементів операційних витрат

Елементи операційних витрат Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Темп зміни,%
сума,тис.грн. пит.вага,% сума,тис.грн. пит.вага,% по сумі по пит.вазі
Матеріальні витрати 169423 79,35 197791 79,54 28368 0,19 116,74
Витрати на оплату праці 14997 7,02 16734 6,73 1737 -0,29 111,58
Відрахування на соціальні заходи 5671 2,66 6169 2,48 498 -0,18 108,78
Амортизація 10945 5,13 13424 5,40 2479 0,27 122,65
Інші операційні витрати 12469 5,84 14543 5,85 2074 0,01 116,63
Загальна сума операційних витрат 213505 100 248661 100 35156 - 116,47

Проаналізуємо структуру витрат за функціональною ознакою на підприємстві ТОВ «Добриня продукти», наведений у Таблиці 2.6.

З наведених у Таблиці 2.6 даних можна зробити висновок, що у 2009 році собівартість реалізованої продукції у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 55725 тис.грн., чи на 48,03%. Адміністративні витрати у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшились на 2086 тис.грн., чи на 19,52%. Витрати на збут у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшились на 7229 тис.грн., чи на 39,78%. Інші операційні витрати у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшились на 14244 тис.грн., чи на 26,67%. Інші фінансові витрати у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшились на 551 тис.грн., чи на 19,09%. Інші витрати у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшились на 10056 тис.грн., чи на 81,56%. Загалом загальна сума витрат у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 40189 тис.грн., чи на 18,82%.

Таблиця 2.6. Структура витрат за функціональною ознакою

Елементи операційних витрат Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Темп зміни,%
сума,тис.грн. пит.вага,% сума,тис.грн. пит.вага,% по сумі по пит.вазі
Собівартість реалізованої продукції 116025 54,34 171750 67,70 55725 13,36 148,03
Адміністративні витрати 10688 5,01 12774 5,04 2086 0,03 119,52
Витрати на збут 18171 8,51 25400 10,01 7229 1,50 139,78
Інші операційні витрати 53404 25,01 39160 15,44 -14244 -9,58 73,33
Інші фінансові витрати 2887 1,35 2336 0,92 -551 -0,43 80,91
Інші витрати 12330 5,78 2274 0,90 -10056 -4,88 18,44
 Усього витрат 213505 100 253694 100 40189 - 118,82

Проаналізуємо показники ефективності витрат виробництва на підприємстві ТОВ «Добриня продукти», наведений у Таблиці 2.7.

З наведених у Таблиці 2.7 даних можна зробити висновок, що у 2009 році

витрати виробництва у порівнянні з 2008 роком збільшився на 65040 тис.грн., чи на 44,89%. Рівень витрат виробництва до виручки від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 2,79%, чи на 3,21%. Сума відносної економії (перевитрати) у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 43858423,20 тис.грн., чи на 40,38%. Рентабельність виробництва у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшились на 0,56% , чи на 46,68%.

Таблиця 2.7. Показники ефективності витрат виробництва

Показники Од.вим. Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Темп зміни,%
Витрати виробництва тис.грн. 144 884,00 209 924,00 65 040,00 144,89
Рівень витрат виробництва до виручки від реалізації % 86,76 89,55 2,79 103,21
Сума відносної економії(перевитрати) тис.грн. 108 614 198,40 152 472 621,60 43 858 423,20 140,38
Коефіцієнт витратовіддачі коеф. 0,96 0,93 -0,03 96,88
Рентабельність виробництва % 1,19 0,63 -0,56 53,32

2.4 Матеріально-технічне постачання та збут

Розглянемо основних постачальників молока підприємству. Отриманні данні згруповані у Таблиці 2.8.

Таблиця 2.8.Основні постачальники підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Найменування

поставок

Постачальники
Молоко

Донецький міський молокозавод №2;

Мар’янський молокозавод №3

Проведемо аналіз привабливості постачальників молока. Для цього згрупуємо данні використовуючи метод експертних оцінок у Таблицю 2.9.

Завдяки проведенню досліджень було встановлено, що найбільш привабливим для підприємства постачальником є Донецький міський молокозавод №2. Це зумовлено багатьма чинниками, впливовими на діяльність підприємства.

Таблиця 2.9.Оцінка привабливості постачальника для ТОВ «Добриня продукти

Показники, що характеризують привабливість постачальника Перелік постачальників
Донецький міський молокозавод №2 Мар’янський молокозавод №3
1. Цінова політика постачальників 4 3
2. Надання гарантії якості 5 4
3. Умови поставок 5 4
4. Ступінь надійності 4 3
6. Можливий об'єм поставок 5 4
Оцінка, бали 23 18

          Шкала оцінки 5 – максимально привабливий

 1 – мінімально привабливий

Розглянемо конкурентні сили основних постачальників молока. Для цього згрупуємо отримані у ході досліджень у Таблицю 2.10.Присвоїмо кожному з постачальників номер для простіших розрахунків: Донецький міський молокозавод №2(постачальник 1); Мар’янський молокозавод №3(постачальник 2);

Таблиця 2.10.Оцінка конкурентної сили основних постачальників ТОВ «Добриня продукти»

Показники, що характеризують конкурентну силу постачальника Перелік постачальників
1 2
1. Репутація і імідж 5 4
2. Рівень каналу розподілу 4 5
3. Доступність 5 4
4. Рівень спеціалізації 4 4
5. Важливість об'ємів продажу 5 4
6. Сконцентрованість на роботі з одним клієнтом 4 3
Оцінка, в балах 27 24

Шкала оцінки 5 – максимально привабливий

 1 – мінімально привабливий

З даних таблиці можна зробити висновок, що найбільш надійним постачальником є постачальник 1- Донецький міський молокозавод №2. Це пояснюється тим, що в нього більш позитивних тенденцій ніж у інших.

Розглянемо канали збуту підприємства ТОВ «Добриня продукти» представлені у Таблиці 2.11.

Таблиця 2.11. Канали збуту підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Канали збуту Об'єм реалізації (% до загального об'єму виробництва)
Торгові організації 100
Власні фірмові магазини відсутні
Власні відділи в магазинах відсутні
Підприємства відсутні
Закордонний ринок (ближнє зарубіжжя) відсутні
Інші відсутні

2.5 Результати фінансової діяльності підприємства

Проаналізуємо структуру та динаміку доходів підприємства

ТОВ «Добриня продукти», наведений у Таблиці 2.12.

Таблиця 2.12.Структура та динаміка доходів

Показники Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Темп зміни,%
тис.грн. пит.вага,% тис.грн. пит.вага,% тис.грн. пит.вага,%
Дохід(виручка) від реалізації 166996 72,161 234429 80,932 67433 8,771 140,38
Податок на додану вартість 27826 - 39072 - 11246 - 140,42
Інші відрахування із доходу   -   -   -  
Чистий дохід(виручка) від реалізації 139170 - 195357 - 56187 - 140,37
Собівартість реалізованої продукції 116025 - 171750 - 55725 - 148,03
Валовий прибуток 23145 - 23607 - 462 - 102,00
Інші операційні доходи 64424 27,838 55230 19,067 -9194 -8,771 85,73
Доходи від участі у капіталі              
Інші фінансові доходи 1 0,00043 1 0,00035 0 -0,00009 100
Усього валовий дохід 231421 100 289660 100 58239 - 125,17

З наведених у Таблиці 2.12 даних можна зробити висновок, що у 2009 році дохід (виручка) від реалізації у порівнянні з 2008 роком збільшився на 67433 тис.грн., чи на 40,38%. Чистий дохід(виручка) від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 56187 тис.грн., чи на 40,37%. Собівартість реалізованої продукції у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилась на 56187 тис.грн., чи на 40,37%. Валовий прибуток у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 462 тис.грн., чи на 2%. Інші операційні доходи у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшились на 9194 тис.грн., чи на 14,27%. Загалом загальний валовий дохід у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 58239 тис.грн., чи на 25,17%.

Проведемо оцінку впливу трудових чинників на чисту виручку від реалізації підприємства ТОВ «Добриня продукти», наведену у Таблиці 2.13.

Таблиця 2.13.Вплив трудових чинників на чисту виручку від реалізації

Показники Од.вим. Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Темп зміни,% Розмір впливу трудових чинників
Чиста виручка від реалізації у порівняльних цінах (Вр ч) тис.грн. 139170 173959,93 34789,93 125,00 -
Середньооблікова чисельність працівників (Ч) чол. 1457 1090 -367,00 74,81 -78930,69
Продуктивність праці (ПП) тис.грн./чол. 114,62 215,07 100,45 187,64 146355,65

З наведених у Таблиці 2.13 даних можна зробити висновок, що зменшення у 2009році середньооблікової чисельності працівників у порівнянні з 2008 роком на 367 чоловік або на 25,19%, негативно вплинуло на величину чистої виручки від реалізації, а саме зменшило її розмір на 78930,69 тис.грн. Але зростання продуктивності праці у 2009році у порівнянні з 2008 роком на 100,45 тис.грн./чол або на 87,64%, позитивно вплинуло на величину чистої виручки від реалізації, а саме збільшило її розмір на 146355,65 тис.грн.

Проведемо оцінку впливу на об'єм виручки від реалізації підприємства ТОВ «Добриня продукти» зміни цін, наведену у Таблиці 2.14.

Таблиця 2.14.Вплив на об'єм виручки від реалізації зміни цін

Показники Попередній період Звітний період Звітний період у % к попередньому Зміни об'єму виручки,тис.грн.
загальна зміна у тому числі
у поточних цінах у порівняльних цінах у поточних цінах у порівняльних цінах за рахунок зміни кількості продукції за рахунок зміни цін
Чиста виручка від реалізації,усього 139170 195357 173959,93 140,37 125 56187 34789,93 21 397,07
у тому числі:                
1 квартал 34792,5 48839,25 43489,98 140,37 125 14046,75    
2 квартал 20875,5 29303,55 26093,99 140,37 125 8428,05    
3 квартал 34792,5 48839,25 43489,98 140,37 125 14046,75    
4 квартал 48709,5 68374,95 60885,98 140,37 125 19665,45    

З наведених у Таблиці 2.14 даних можна зробити висновок, що у 2009 році за рахунок зміни кількості продукції об'єм чистої виручки від реалізації збільшився на 34789,93 тис.грн. Також у 2009 за рахунок зміни цін об'єм чистої виручки від реалізації збільшився на 21397,07 тис.грн. Загалом загальний об'єм чистої виручки від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 56187 тис.грн., чи на 40,37%.

Проведемо оцінку впливу чинників на формування прибутку від реалізації підприємства ТОВ «Добриня продукти», наведену у Таблиці 2.15.

З наведених у Таблиці 2.15 даних можна зробити висновок, що у 2009 році чиста виручка від реалізації у порівнянні з 2008 роком збільшився на 56187 тис.грн., чи на 40,37%. Розмір впливу цього чинника на формування прибутку від реалізації становив 34232,95 тис.грн. та збільшив його. Рівень валового прибутку у % до чистої виручки від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшився на 4,55%, це негативно вплинуло на формування прибутку від реалізації, розмір впливу становив 888231,35 тис.грн. Рівень поточних витрат,пов'язаних з реалізацією продукції,у % до чистої виручки від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшився на 3,4%, це негативно вплинуло на формування прибутку від реалізації, розмір впливу становив 654609,11 тис.грн. Загалом прибуток від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшився на 902 тис.грн.,чи на 41,36%.

Таблиця 2.15.Вплив чинників на формування прибутку від реалізації

Показники Од.вим. Попередній період Звітний період

Відхилення

(+/-)

Темп зміни,% Розмір впливу чинників
Чиста виручка від реалізації (Вр ч) тис.грн. 139170 195357 56187 140,37 34232,95
Валовий прибуток (Пвал) тис.грн. 23145 23607 462 102,00  
Рівень валового прибутку у % до чистої виручки від реалізації (У пвал) % 16,63 12,08 -4,55 72,66 -888231,35
Поточні витрати, пов'язані з реалізацією продукції(адміністративні,витрати на збут,інші операційні витрати) (РХ реал) тис.грн. 144884 209924 65040 144,89  
Рівень поточних витрат,пов'язаних з реалізацією продукції,у % до чистої виручки від реалізації (Урх реал) % 104,1 107,5 3,4 103,22 654609,11
Прибуток від реалізації (Пр) тис.грн. 2181 1279 -902 58,64  
Рентабельність реалізації (Рреал) % 1,51 0,61 -0,90 40,47  

Проаналізуємо динаміку показників рентабельності підприємства

ТОВ «Добриня продукти» і вплив чинників на неї, наведену у Таблиці 2.16.

Таблиця 2.16.Динаміка показників рентабельності і вплив чинників на неї

Показники Од.вим. Попередній період Звітний період Відхилення(+/-) Вплив чинників на рентабельність
Вр Пч А
Чиста виручка від реалізації (Вр) тис.грн. 139170 195357 56187 - - -
Чистий прибуток (Пч) тис.грн. 1723 1331 -392 - - -
Сума активів (капіталу) (А) тис.грн. 232045 287829 55784 - - -
Рентабельність комерційна (Рком) коеф. 1,24 0,68 -0,56 0,67 -0,00282 -
Рентабельність активів (капіталу) (Ра) коеф. 0,74 0,46 -0,28 - -0,00169 0,46

З наведених у Таблиці 2.16 даних можна зробити висновок, що у 2009 році рентабельність комерційна у порівнянні з 2008 роком зменьшилась на 0,56%. Цьому сприяло зменьшення чистого прибутку у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшилась на 392 тис.грн., чи 22,75%. Позитивний вплив на рентабельність комерційну спричинило зростання чистої виручки від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2008 роком на 56187 тис.грн.

Рентабельність активів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменьшилась на 0,28. Цьому також сприяло зменшення чистого прибутку. Позитивний вплив на рентабельність активів спричинило зростання суми активів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком на 55784 тис.грн.


3.Планування показників господарської діяльності підприємства

господарський діяльність фонд витрати

Розглянемо план з праці підприємства ТОВ «Добриня продукти» на майбутній період, наведений у Таблиці 3.1.У процесі розробки плану використовувався економіко-статистичний метод планування.

Таблиця 3.1.План з праці підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Показники Од.вим. Звітний період Плановий період Відхилення(+/-) Темп зростання,%
Виручка від реалізації тис.грн. 234 429,00 328200,6 93 771,60 140
Середньооблікова чисельність працівників чол. 1 090,00 1199 109,00 110
Продуктивність праці 1-го робітника тис.грн. 215,07 344,112 129,04 160
Фонд заробітної плати, у тому числі: тис.грн. 16 734,00 20917,5 4 183,50 125
фонд основної та додаткової зарплатні тис.грн. 13387,2 16734 3 346,80 125
фонд матеріального заохочення тис.грн. 3346,8 4183,5 836,70 125
Рівень фонду заробітної плати % 7,14 6,37 -0,76 89,29
Середня заробітна плата 1-го працівника в місяць грн. 1 279,35 17445,8 16 166,44 1363,64

Розглянемо план чисельності прцівників підприємства ТОВ «Добриня продукти» на майбутній період, наведений у Таблиці 3.2.У процесі розробки плану використовувався економіко-статистичний метод планування.


Таблиця 3.2.План чисельності працівників підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Показники Од.вим. Звітний період Плановий період Відхилення(+/-) Темп зростання,%
Середньооблікова чисельність працівників чол. 1 090,00 1199 109,00 110

Завдяки проведеному дослідженню було встановлено, що щорічний темп зростання середньооблікової чисельності працівників становить 10%.

Розглянемо план прибутку та виручки від реалізації підприємства ТОВ «Добриня продукти» на майбутній період, наведений у Таблиці 3.3. Для цього проведемо наступні розрахунки, :

 ,

 ,

Виручка у точки беззбитковості:

Прибуток мінімального рівня рентабельності:

Виручка забезпечуючи мінімальний рівень рентабельності:


Розрахуємо суму цільового прибутку підприємства до оподаткування в майбутньому періоді. Для розрахунків використаємо наступні дані: прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у звітньому періоді – 1279 тис.грн., податок на прибуток – 25%.

 

Таблиця 3.3.План прибутку та виручки від реалізації підприємства

ТОВ «Добриня продукти»

Методи планування Од.вим. Планове значення Відхилення(+/-) Темп зростання,%
Прибуток Виручка від реалізації Прибуток Виручка від реалізації Прибуток Виручка від реалізації
1.На основі точки беззбитковості тис.грн. - 251908,8 - 17 479,80 - 107,46
2.На основі мінімального рівня рентабельності тис.грн. 28782,9 390066,72 27 503,90 155 637,72 2250,4 166,39
3.Цільовий тис.грн. 1750,33 - 426,33 - 136,85 -

Індивідуальне завдання

Рівень рентабельності у 2008 році склав 1,24 %, а у 2009 році величина цього показника становила 0,68 %. Це свідчить про те що витрати у 2009 році збільшились непропорційно збільшенню доходів та перевищіли їх, в порівнянні з 2008 роком. Цьому сприяло зростання витрат на виробництво продукції, збільшення витрат на збут для стимулювання попиту(рекламні акції та інші маркетингові заходи). Рівень рентабельності основних фондів у 2008 році досяг 2,68 %, а у 2009 році він склав 1,64 %. Це свідчить про те що у 2009 році розмір прибутку на 100 грн основних фондів скоротився, в порівнянні з 2008 роком. Цьому сприяло зростання середньорічної вартості основних фондів та зменшення розміру прибутку.

Основними джерелами отримання прибутку для підприємства є операційна та звичайна діяльність підприємства. У 2008 році розмір чистого прибутку підприємства становив 1723 тис.грн.,а у 2009 році розмір чистого прибутку підприємства скоротився на 392 тис.грн. і становив 1331тис.грн.

Причинами скорочення розміру прибутку є:

·  вплив світової фінансової кризи;

·  збільшення витрат виробництва;

·  скорочення продуктивності праці;

·  зростання собівартості продукції;

·  зміна рівня попиту та пропозиції;

·  інфляція.

Розглянемо джерела формування прибутку наведені у Таблиці 4.1.

З даних наведених у Таблиці 2.2 можно зробити висновок, що дохід від реалізації продукції в 2008 році склав 93,24 %, а в 2009 він становив 98,16%. Тобто він збільшився на 4,92%. Інші доходи в 2008 році становили 6,76%, а в 2009 р. – 1,84%.

Таблиця 4.1.Джерела формування прибутку підприємства ЗАТ «Геркулес»

Джерела 2008 2009 Темп зростання,% Зміна (+;-)
Дохід від реалізації продукції 166996 234429 140,38 67433
Інші доходи 12091 4385 36,27 7706

Розподіл прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства, регламентується внутрішніми документами підприємства. Деякі аспекти розподільного процесу фіксуються в уставі підприємства. Весь прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, розділяється на прибуток, що збільшує вартість майна, тобто, ту, що приймає участь в процесі нагромадження, і прибуток, що направляється на споживання. Якщо прибуток не витрачається на споживання, то він залишається на підприємстві як нерозподілений прибуток минулих років і збільшує розмір власного капіталу підприємства. Наявність нерозподіленого прибутку збільшує фінансову стабільність підприємства, свідчить про наявність джерела для майбутнього розвитку. В відповідності до уставу чи до рішення керуючого органу на підприємстві створюються такі фонди: фонд нагромадження та фонд споживання.

Розглянемо напрями використання прибутку наведені у Таблиці 4.2.

З наведених у Таблиці 4.2 даних можна зробити висновок, що у 2009 році розмір фонду нагромадження у порівнянні з 2008 роком зкоротився на 254,8 тис.грн. або на 22,75%. Розмір фонду споживання у 2009 році скоротився на 137,2 тис.грн. у порівнянні з 2008 роком або на 22,75%. Цьому сприяло зменшення розміру чистого прибутку підприємства у 2009 році на 392 тис.грн. або на 22,75% у порівнянні з 2008 роком.

Таблиця 4.2.Напрями використання прибутку підприємством ЗАТ «Геркулес»

Напрями 2008 2009 Темп зростання,% Зміна (+;-)
1 2 3 4 5
Фонд нагромадження, у тому числі: 1119,95 865,15 77,25 -254,8
 - витрати на науково-дослідні, проектні і технологічні роботи 335,98 259,54 77,25 -76,44
 - витрати на розроблення і освоєння нової продукції 279,99 216,29 77,25 -63,7
 - витрати по погашенню довгострокових кредитів банків 503,98 389,32 77,25 -144,66
Фонд споживання, у тому числі: 603,05 465,85 77,25 -137,2
 - побудова на территорії підприємства майданчику для відпочинку працівників 241,22 186,34 77,25 -54,88
 - виплата премій та матеріальної допомоги 361,83 279,51 77,25 -82,32

На підприємстві ЗАТ «Геркулес» прибуток розподіляється у такій пропорції:

·  Фонд нагромадження – 65%;

·  Фонд споживання – 35%

В фонд нагромадження включають витрати, пов’язаних з розвитком виробництва: витрати на науково-дослідні, проектні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи, фінансування розроблення і освоєння нової продукції і технологічних процесів, затрати на вдосконалення технології і організації виробництва, модернізацію обладнання, витрати, пов’язані з технічним переозброєннями реконструкцією діючого виробництва, розширенням підприємства і будівництвом нових об’єктів, проведенням природоохоронних робіт. До цієї ж групи видатків відносять витрати по погашенню довгострокових кредитів банків і кредитів по ним. Накопичений прибуток підприємства може бути вкладений підприємством в статутні капітали інших підприємств, довгострокові і короткострокові фінансові вклади, перераховуватись вищестоящим організаціям, союзам, концернам, асоціаціям та ін. Ці напрями також вважаються використанням прибутку на розвиток.

Фонд споживання включає в себе витрати по експлуатації соціально-побутових об’єктів, що знаходяться на балансі підприємства, фінансування будівництва об’єктів невиробничого призначення, проведення оздоровчих і культурно-масових заходів. До витрат на матеріальне заохочення відносять: виплату премій за особливі досягнення в праці, витрати на надання матеріальної допомоги, одноразові виплати ветеранам, пенсіонерам, компенсації підвищення вартості харчування в столових і т.д.

Проведемо факторний аналіз за допомогою якого можна буде визначити вплив різних факторів на прибутковість діяльності підприємства протягом аналізованого періоду.

На зміну суми прибутку підприємства протягом останніх двох років вплинуло декілька факторів, основними з яких є:

Ø  зміна цін на продукцію;

Ø  зміна обсягу продукції;

Ø  зміни в структурі реалізації;

Ø  зміни витрат на виробництво продукції.

Розглянемо вплив на зміни обсягів прибутку основних факторів – зміни обсягів затрат, податку на добавлену вартість, а також зміни обсягів реалізації підприємства. При даному типі моделі результативного показника доцільно застосувати метод детермінованого факторного аналізу. Дані для розрахунку впливу показників наведені у Таблиці 4.3.

Таблиця 4.3.Факторний аналіз впливу на зміни обсягів прибутку основних факторів

Показники Умовні позначення 2008 2009 Відхилення
1 2 3 4 5
Виручка від реалізації, тис.грн. Х 166996 234429 67433
Витрати на виробництво продукції Y 144884 209924 65040
Податок на додану вартість Z 27826 39072 11246
Валовий прибуток Р 23145 23607 462

Розрахуємо вплив кожного фактора на збільшення прибутку ЗАТ «Геркулес» за методом пайової участі.

ДРx = (ДР/ (ДХ + ДY + ДZ)) * ДХ = (462 / (67433 + 65040 + 11246 ) * 67433) = 216,77.

ДРy = (ДР/ (ДХ + ДY + Д Z)) * ДY = (462 / (67433 + 65040 + 11246 ) * 65040) = 209,08.

ДРz = (ДР/ (ДХ + ДY + Д Z)) * Д Z = (462 / (67433 + 65040 + 11246) * 11246) = 36,15.

Таким чином, загальна зміна обсягу прибутку за рахунок цих факторів становить:

ДР = 216,77 + 209,08 + 36,15 = 462.

Найбільший вплив на збільшення обсягу прибутку справило зростання виручки від реалізації на 67433 тис. грн. за рік протягом двох років. За рахунок впливу цього фактора прибуток ЗАТ «Геркулес» збільшився на 216,77 тис.грн. За рахунок витрат на виробництво прибуток збільшився на 209,08 тис.грн; за рахунок впливу ПДВ прибуток збільшивсяна 36,15 тис.грн.


Висновки

Проаналізувавши діяльність підприємства ТОВ «Добриня продукти» протягом 2008-2009рр. можна зробити висновок, що

·  фінансовий стан підприємства є стабільним;

·  обсяг виробленої продукції зростає;

·  на підприємстві використовуються нові технології виробництва;

·  поширюються ринку збуту та кількість споживачів;

·  запроваджується випуск нових видів продукції

Але на підприємстві спостерігаються також негативні тенденції серед яких :

·  зменшення розміру чистого прибутку;

·  зростання витрат виробництва;

·  зменшення фонду оплати праці;

·  скорочення штату працівників;

·  зменшення продуктивності праці середньооблікового працівника

Доцільно для зниження плинності кадрів, підвищення стабільності кадрового складу запровадити такі заклади:

·  збільшення кількості працівників віком від 30 до 45 років,переважно з вищою освітою;

·  пропонування пільг та харчування у столових підприємства;

·  баз відпочинку для співробітників;

·  дитячих установ для дітей працівників підприємства;

·  спорудження спортивних баз для активного відпочинку;

·  пропонування більш гнучкого графіку праці;

·  проведення оздоровчих і культурно-масових заходів;

Протягом практики я :

·  змогла перевірити та застосувати свої знання з економіки підприємства, бухгалтерського обліку, організації та планування діяльності підприємства, фінансів, економіки праці, статистики та багато інших ;

·  ознайомилась зі специфічністю роботи підприємства ТОВ «Добриня продукти»;

·  навчилась розраховувати показники, які раніш не використовувала в процесі навчання (коефіцієнт повноти охвату функцій відділів підприємства).

·  проводила дослідницьку роботу з метою зібрання матеріалу для написання курсової та дипломної робіт у подальшому процесі навчання в університеті

© 2011 Рефераты и курсовые работы